3.1 Verschillende perspectieven in het boek Openbaringen


Je bent hier: Home » De voleinding van deze wereld » 3.1 Verschillende perspectieven in het boek Openbaringen

Verschillende perspectieven of invalshoeken

de ruiters in de verschillende perspectieven in het boek Openbaringen
De ruiters in de verschillende perspectieven

We moeten er op letten dat Johannes verschillende openbaringen krijgt. Dat betekent dat een nieuwe onthulling niet in tijd hoeft aan te sluiten bij het voorgaande. We zullen dan ook ontdekken dat heel de geschiedenis van de aarde vanuit verschillende perspectieven steeds opnieuw wordt beschreven, maar dat in die  beschrijving van die verschillende perspectieven, de nadruk steeds verder opschuift naar het einde van de geschiedenis.

Het begin van een nieuw perspectief op de beschrijving van de geschiedenis is eenvoudig te herkennen, doordat Johannes dat zelf aangeeft. Zie bijvoorbeeld 4:1 waar staat: Na deze zag ik . . . Dit is een begrijpelijk voorbeeld omdat hoofdstuk 2 en 3 duidelijk een aardse beschrijving geven van de gemeente en hoofdstuk 4 duidelijk een hemelse situatie beschrijft. Verder zijn deze perspectieven te herkennen aan het feit dat ze altijd beginnen met de beschrijving van Christus als Overwinnaar.

De volgende perspectieven, (dus omschrijvingen van de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken), zijn op die manier waar te nemen:

 1. De gemeente; 1:10 – 3:21
 2. Het aardrijk, de geschiedenis van de tijd, de fysiek waarneembare werkelijkheid; 4:1 – 11:19
 3. Het Babylonisch rijk, het door het rijk van satan geïnfiltreerde aardrijk, de geestelijke merkbare werkelijkheid; 12:1 – 19:21
 4. Het rijk van satan; 20:1 – 15
 5. Het eeuwig konink-rijk van God; 21:1 – 22:5

En let nu op:

Deze verschillende perspectieven zijn verschillende invalshoeken, maar gaan wel allemaal over wat is gebeurd vanaf het moment dat Jezus in het vlees verscheen tot aan het moment dat Hij in heerlijkheid verschijnt.

Dat betekent  dat ze op elkaar te leggen zijn !!! Dit geldt met name voor de perspectieven 2, 3 en 4. En dan gaan teksten elkaar uitleggen!!!  Het 2e perspectief beschrijft wat er in de fysieke werkelijkheid op aarde gebeurt, waarneembaar. Het 3e perspectief beschrijft wat er in de geestelijke wereld gebeurt, merkbaar. En het 4e wat in het rijk van satan gebeurt.

Zie het schema: openbaring schematisch.

In een apart artikel behandelen we het duizendjarig rijk.

Verschillende perspectieven, maar één en dezelfde Overwinnaar

Als we naar het schema kijken dan zien we onmiddellijk dat elk perspectief begint door Christus als het overwinnend Lam te schetsen. Wat een geweldige troost. Of het nu in onze werkelijkheid is, of in de hemelse gewesten of in het rijk van satan; Jezus is Overwinnaar. Aan Hem is alles onderworpen. Hij is de alfa en omega, het begin en het einde, Hij omvat alles. En dat vanaf het moment dat Hij riep: ” Het is volbracht.”

Jezus als ruiter op het witte paard

Dat wordt nog eens extra benadrukt bij het openen van de zegels van de boekrol, 6:1-2 en de totale wereld geschiedenis zichtbaar wordt. Als eerste verschijnt dan de ruiter op het witte paard die een kroon ontvangt en al overwinnend uittrekt over de aarde. Mocht het een vraag zijn of dat Jezus wel is, dan kijken we bij een ander perspectief op het zelfde moment, 19:11 en zien dat daar ook sprake is van de ruiter op het witte paard die vervolgens  het Woord van God wordt genoemd. Het is evident dat dit Jezus is. En zo legt het ene perspectief het andere uit. De hele wereld geschiedenis zoals die in hoofdstuk 6 wordt beschreven door opening van de zegels heeft maar een betekenis: het Lam is Getrouw en Waarachtig en velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid, 19:11-12.

Wat een geweldige troost, wat er ook door de overige ruiters wordt aangericht, dwars daardoor heen zie je door heel die wereldgeschiedenis dat Jezus overwinnaar is en blijft. Hij gaat ook voor die andere ruiters uit. Dit is wat we als eerste zien als we naar die wereldgeschiedenis kijken: Jezus, overwinnaar!!! En die overwinning wordt steeds zichtbaarder. In die zin loopt de wereld geschiedenis niet uit op een catastrofe, maar juist op de totale vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.

Het Lam is geen weerloos lammetje. Door zich weerloos ter slachting te hebben laten leiden, is Hij nu de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, 5:5. Het lijkt dat de volken woelen, ze spannen samen en verzetten zich, maar God heeft ze aan zijn Zoon in bezit gegeven, Psalm 2. Wat een troost voor ons. Dwars door alle ellende, oorlogen en vervolging heen, mogen zijn kinderen weten dat Jezus toch de Overwinnaar in dit alles is.

En er komt  een nog grotere troost, want hoewel dit grote verdrukking door mensen is wat mensen door infiltratie van satan elkaar aandoen,  zullen de kinderen van God  de oordelen van God over deze goddeloosheid niet meemaken.

Drie perspectieven

De drie verschillende perspectieven zijn daar heel duidelijk over. Voordat de oordelen worden ingezet:

 • wordt Israël verzegeld, 7:1-8 en 14:1-5 en 19:14;
 • en de schare die niemand kan tellen zal door het Lam zelf naar de waterbronnen van het leven worden geleid en God zal hun tranen van ogen afwissen, 7:9-17.
 • Zij zullen rusten van hun moeiten, 14:13.
 • Zij volgen Jezus op witte paarden en gehuld in wit en smetteloos fijn linnen, 19:14.

Maar daarna komen onafwendbaar de oordelen van God over de aarde, 8:1-9:21, 14:14-20, 19:15.

Naar de volgende pagina waar we naar Jezus en de gemeente gaan kijken.

5 gedachten over “3.1 Verschillende perspectieven in het boek Openbaringen”

 1. Ik lees het boek Openbaring vanuit het vervullen van de Joodse oorlog. Jezus kondigt dit aan in Lk. 23, 30 en dit thema komt bijv. terug in de Joodse oorlog en in Opb. 6, 15-17. De ruiter op het witte paard lijkt Vespasianus te zijn en Opb. 6, 1-7 lijkt het beleg rond Jeruzalem te beschrijven. Zie verder het bloed van Jezus dat de joden voor het rechtshuis van Pilatus over zich zelf hebben afgeroepen en dit wordt bijv. opgepakt in Opb. 16, 17.18.

  1. Zo zie je maar hoe belangrijk het is welk uitgangspunt je neemt om naar het boek te kijken. Want dat bepaalt namelijk hoe we de dingen lezen en interpreteren. Maar het moet ons dus ook voorzichtig maken en niet al te stellig.

 2. Ik heb geleerd dat de ruiter op het witte paard in openb.6…de anti -christ is..vindt dat ook veel aannemelijker…..kun je wat meer uitleg geven waarom jij denkt dat dat ook Jezus is…
  Bij het komen van die eerste ruiter …is Jezus toch nog niet terug op aarde?

  1. Dag Adrie,

   Bedankt dat je de moeite neemt te reageren.

   Eerst een paar vragen.
   Hoe werd beargumenteerd dat dit de antichrist zou zijn?
   Waarom vind je dat veel aannemelijker?

   Wat ik al op de website uitleg, is dat wanneer je de verschillende perspectieven naast elkaar legt, zie je bij alle perspectieven dat dit Jezus als Overwinnaar is.
   Vanaf het moment dat Jezus uitriep: het is volbracht! Is Hij de Overwinnaar! Daar hoeft Hij niet voor teruggekomen te zijn.
   En deze ruiter begint met het hele ontvouwen van de geschiedenis, daar is zeker nog niet de antichrist, maar Jezus wel.
   Niet dat het doorslaggevend voor de uitleg is, maar ik vind buitengewoon troostrijk dat wat de volgende ruiters voor ellende ook over de aarde brengen, Jezus toch de grote overwinnaar is in dat alles.
   Wit duidt ook niet echt op het rijk der duisternis van de antichrist, maar wel op Koninkrijk van gerechtigheid van Jezus.

   Maar zoals ik zei, ik ben wel benieuwd wat de argumenten zijn om hier de antichrist in te zien.

   En als laatste, wij geloven toch dat Jezus door heel de geschiedenis de grote overwinnaar is. Dan is het toch logisch dat als de zegels van de geschiedenis worden verbroken daar dan ook Christus als Overwinnaar zichtbaar wordt?!

   Met een hartelijke groet,

   Piet

  2. Dag Piet,

   Ik ben het volkomen eens met Adrie Holtrop.

   De ruiter op het witte paard kan Jezus niet zijn en de vergelijking met Openbaring 19:11 is hier niet te maken. Als we Ezechiël 39:1 lezen, dan lezen wij dat we hier te maken hebben Gog en Magog , het paard in Ezechiël 39:1 draagt een boog, zo ook in Openbaring 6:2. In 2 Korinthiërs 11:14 lezen wij dat de vorst der duisternis zichzelf voordoet als een engel des lichts! Toch als we de eerste twee verzen van Openbaring zes nauwkeurig onderzoeken zien wij een aantal redenen die ons duidelijk maken, dat dit volstrekt onmogelijk is. Jezus kan nooit de ruiter op het witte paard zijn omdat Zijn komst op het witte paard pas aan het einde van de grote verdrukking plaats vindt en niet daarvoor. Als we bij vers een beginnen dan lezen wij het volgende: En ik zag, toen het Lam èèn van de zeven zegels opende, en ik hoorde èèn van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! Meteen nadat dit commando werd geroepen verscheen de ruiter op het witte paard! Dacht u nou echt, dat de Koning der Koningen zich door een ondergeschikt wezen zou laten commanderen? Dat Hij aan dit bevel zou gehoorzamen? Dacht u nou echt dat èèn van de vier dieren het zou durven, zijn Koning te bevelen om te komen? En dan ook nog met een luid gebrul als een donderslag? Voor mij is het ondenkbaar dat eèn van de vier dieren , die zich in hoofdstuk 5,8 nog voor het Lam op de troon neder wierpen, het lef zouden hebben om Jezus te bevelen en te komen! Sterker nog : het zou niet eens kunnen! Jezus is het Lam, dat vanuit het midden van de troon de zeven zegels opent. Hij kan niet tegelijkertijd op het paard zitten en voor de troon staan en dan ook nog door het openen van de eerste zegel Zijn eigen optreden als ruiter op het witte paard aankondigen. Dat is onmogelijk. De Bijbel leert ons tekst met tekst te vergelijken. Elke tekst moet bevestigd worden door een andere tekst met dezelfde strekking. Nergens lezen wij dat Jezus een boog in de hand had. In hoofdstuk 19:15 lezen wij, dat Hij een scherp zwaard heeft, maar geen boog! Wie daarentegen wel een boog heeft is de boze, die daarmee brandende pijlen op ons afschiet. Daarom geeft Paulus in Efeziërs 6:16 het dringende advies: Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven! De boog is geen kenmerk van Jezus maar van Zijn tegenstander. Als we Openbaring 6 verder onderzoeken dan wordt de ruiter op het witte paard een kroon gegeven en daarmee zeggen voorstanders van de visie dat Jezus deze ruiter zou zijn overeenkomstig Openbaring 19:11-12. In Openbaring 19:11-12 lezen wij het volgende: En ik zag de hemel geopend, en zie. een wit paard, en Hij die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog en gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. De witte ruiter in Openbaring 6 draagt èèn kroon, terwijl de witte ruiter in Openbaring 19:11-12 vele kronen draagt. Jezus gaf in Zijn rede over de laatste dingen de exacte volgorde aan die de eindgebeurtenissen vertegenwoordigen, welke aan de grote verdrukking voorafgaan. Mattheüs 24: 5-6-7-9: Want velen zullen komen onder Mijn Naam (het witte paard), U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen (het rode paard), Want het enen volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere (het zwarte paard), Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam (het vale paard). Dit is mijn visie ,en met het besef dat ik de wijsheid ook niet in pacht heb, en een ieder mag zelf geloven wat hij denkt en leest. met de vriendelijke groeten Lin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het modereren van reacties is ingeschakeld. Het kan even duren voordat je opmerking wordt weergegeven.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een wandeling door mijn gedachten over Bijbelse thema's