Tag archieven: Heilige Geest

2.2.6 De Heilige Geest bedroeven


Je bent hier: Home » Heilige Geest

We kunnen de Heilige Geest bedroeven en bedriegen, we kunnen Hem lasteren.

de-Heilige-Geest-bedroeven
de Heilige Geest bedroeven

En zonde tegen de Heilige Geest vergeeft God niet. Wanneer is daar sprake van?

De Bijbel doet een aantal bijzondere uitspraken specifiek over onze omgang met de Heilige Geest.

Het zijn altijd lastige teksten.

Mattheus 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende

Marcus 3:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.

Lukas 12:10 En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.

Hand.5:3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?

Hand.7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

Efeze 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Hebreeën 6:4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.

Het zegel verbreken
Is de sleutel tot het begrijpen van al deze teksten wellicht het feit dat we door de Heilige Geest zijn verzegeld, Efeze 4:30?

We zijn in verzegelde bewaring tot aan de de dag dat Jezus terugkomt. Jezus heeft ons gekocht. Dat betekent dat niemand het recht heeft dat zegel te verbreken dan alleen Jezus. Zolang we door de Heilige Geest zijn verzegeld, kunnen we niet verloren gaan. Maar we kunnen de Heilige Geest wel bedroeven.

We kunnen in onze verzegelde envelop van alles uithalen, boos zijn op God, schelden op God om wat we meemaken, maar zolang we dat zegel niet verbreken, blijven we bewaard voor Jezus en kunnen we ons bekeren.

Wanneer verbreken wij dat zegel
De vraag is dus hoe we dat zegel kunnen verbreken. Hoe zondigen we tegen de Heilige Geest; een zonde waar geen vergeving voor is.

Hebreeën 6:4 zegt dat anders: mensen zijn dan niet meer opnieuw tot bekering te brengen.

We verbreken het zegel zelf wanneer we:
– de Heilige Geest hadden ontvangen
– het Woord van God kenden
– de wonder werkende krachten van God kenden

en dat toch de rug toekeren.

Bewust zeggen: Ik ken de Heilige Geest en Zijn uitingen, ik ken het Woord, d.i. Jezus, ik ken God in Zijn almacht. Ik heb het allemaal gezien en meegemaakt, maar ik verwerp het.
Daarvan zegt God, dan is er niets meer dat iemand tot bekering kan brengen.

Zij staan, net als de groep joden 2000 jaar geleden, Jezus te bespotten en roepen: kruisig Hem!

Bedriegen en bedroeven

Valt het bedriegen (Ananias en Saffira) en bedroeven van de Heilige Geest daar ook onder?

Het bedriegen was om in hoog aanzien binnen de gemeente te komen. Niet een bewust zich afkeren van God, maar ook niet een denken en handelen in overeenstemming met een leven door de Geest.

Het bedroeven gebeurt als we niet in overeenstemming leven met een leven door de Geest, de vrucht van de Geest, de gezindheid van Christus. Daarvan zegt God wie zegt Mij lief te hebben maar zijn broeder haat is een leugenaar.

Al met al zijn beide zaken zeer ernstig. Ananias en Saffira moesten het bedriegen van de heilige Geest met de dood bekopen.

De Heilige Geest bedroeven is als in de duisternis zijn.

Beide zijn geen zaken van een kind van God dat de geboden en de liefde van God serieus neemt. Het zijn zaken waarmee we de Heilige Geest bedroeven, maar waarvan we ons wel kunnen bekeren.

Zorgen over de Heilige Geest bedroeven

Je hoort soms zeggen dat wanneer je je zorgen maakt over het de Heilige Geest bedroeven en daarmee een onvergeeflijke zonde hebben begaan, dat je het dan juist niet gedaan hebt.

Dat is natuurlijk ook zo, want wie echt tegen de Heilige Geest zondigt en zich op brutale wijze van God afkeert, maakt zich daar dan ook helemaal geen zorgen over.

Hoe zwaar je ook gezondigd hebt, wanneer je oprecht gelooft in het verlossingswerk van Christus, ben je een kind van God voor wie vergeving klaarligt.

5.2.3 De werkplaats van de Heilige Geest

De werkplaats van de Heilige Geest
De werkplaats van de Heilige Geest

De gemeente als smidse; de werkplaats van de Heilige Geest.

 

 

Zodra we één bepaalde visie van enkele personen op de gemeente leggen, beperken we de werking van de Heilige Geest door ALLE gemeenteleden.

Je zag dat in de eerste christengemeenten:

 • de apostelen de leiding van de Heilige Geest zochten in en via de gemeente.
 • altijd en over alle onderwerpen transparantie en open communicatie was binnen het totaal van de gemeenten.
 • de apostelen of oudsten geen beslissingen namen zonder de gemeenten daarbij in te schakelen.
 • de aanstelling van oudsten op voordracht van de gemeenteleden gebeurde en door middel van handopsteking van de gemeenteleden zij gekozen werden, een stemming dus.
 • iedereen in elke functie controleerbaar en aanspreekbaar was. De apostelen legden in de gemeente verantwoording af. Paulus deed dat. Petrus deed dat.
 • niemand het alleen recht had voor beslissingen, geen apostel, geen evangelist, geen oudste, geen profeet of leraar of herder, geen voorzitter of coördinator, alles gebeurde in en vanuit een teamverband in het midden van de gemeente.
 • over issues met de gemeente werd vergaderd en vervolgens goede afspraken werden gemaakt.

Je ziet zo de diepe betekenis van het volharden bij de gemeenschap die zo in de eerste gemeenten werd gepraktiseerd. Een levend organisme dat als geheel de leiding van haar Hoofd Jezus zocht.

 

4. Wat is het doel van die werkplaats?

We zien dat het gaat om dat iedere individuele gelovige komt tot discipelschap.

Discipelschap met als grote opdracht, Hand.1:8, GETUIGEN! Daarvoor zijn we  Geroepen, Bekleed met macht en  Uitgezonden.           Ofwel: Jezus Volgen, Hem  Dienen en van Hem  GETUIGEN

Alle ambten, gaven en bedieningen zijn daaraan ondersteunend:

toerusten tot getuigen.

In heel Handelingen zien we de volgende volgorde: wonderen en tekenen, gevolgd door prediking, waarop  bekering volgt, maar dan komt er steeds vervolging. Juist door de vervolging ontstond de verstrooiing en daardoor het getuigen tot de einde der aarde.

Waarom is dit belangrijk op te merken?

Vanuit elk perspectief zie je dat het erom gaat dat de gemeente getuige is van Jezus Christus.

Wanneer wij geen getuige zijn, gebruikt God zelfs vervolging om ons onder de mensen te verspreiden en daardoor zijn evangelie te verspreiden.

Vandaar: elkaar toerusten tot getuigen!

 

Naar de volgende pagina waar we naar de ambten gaan kijken.

2.2.4 De Naam van de Heilige Geest


Je bent hier: Home » Heilige Geest

Wij krijgen ook de naam van de Heilige Geest!

In de naam van de Heilige Geest
In de naam van de Heilige Geest

Hij geeft zijn Naam aan ons. Dat wil zeggen: wanneer wij ons laten dopen als teken dat we discipelen van Jezus willen zijn, worden wij ook in Zijn naam gedoopt.

Bij de zondeval waren we ons beeld van God volledig kwijtgeraakt. We waren geen geestelijke mensen meer. Die was gestorven. Maar wanneer wij gedoopt worden ook in de naam van de Heilige Geest, ontvangen wij weer dat geestelijke leven. We krijgen Zijn naam: geestelijk mens! Mensen van de Geest, discipelen van Jezus en kinderen van de Vader.

En daarmee ontvangen wij de kracht om te getuigen van Gods liefde. Daarmee kunnen wij Jezus onvoorwaardelijk volgen en uitgaan als zijn getuigen om al de volken tot zijn discipelen te maken, gedoopt met de Heilige Geest. Mat.28:19; Luk.24:48-49; Gal.3:27.

Naar de volgende pagina.

 

 

2.2.3 Leiding van de Heilige Geest


Je bent hier: Home » Heilige Geest

De Heilige Geest geeft ons leiding. Wat is leiding van de Heilige Geest?

leiding van de Heilige Geest
leiding van de Heilige Geest

De Heilige Geest kan ons leiden, als wij ons door Hem laten leiden, want Hij maakt ons geen slaven. We zijn vrijen. Maar als we ons door Hem laten leiden, dan getuigt Hij met onze geest mee en roepen wij door Hem: Abba, Vader. Dan geven we geen gevolg aan zelfzuchtige verlangens, maar hebben we plezier aan Gods wet en zijn we niet aan de wet onderworpen.

Dat kan! Door als wedergeborenen te wandelen in gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Als we ons maar door Hem laten leiden. Dan zouten en belichten wij de wereld. (zoutend zout en een lichtend licht) Daarmee maken wij God groot, onder leiding van de Heilige Geest. Rom.8:14; Gal.5:16-18.

Leiding van de Heilige Geest brengt ons bij Jezus

De leiding van de Heilige Geest is er dus niet in eerste instantie op gericht om ons te zeggen welke schoolkeuze we moeten maken of in een lastige situatie te zeggen wat we moeten doen. Zijn leiding brengt ons in de allereerste plaats bij Jezus. Hij brengt ons te binnen wat Jezus ons leert. Hij is erop gericht dat in alles God de eer krijgt.

Onze relatie met God wordt door Hem zo onderhouden dat wij zelf keuzes gaan maken waarin we onze liefde voor God laten zien door ook in moeilijke situaties Zijn liefde te laten zien.

En dan geeft Hij bovendien rust in onze persoonlijke vragen!

Stemmetje?

Hoe weet je nu dat de Heilige Geest je iets duidelijk maakt? Sleutelwoord is toetsing!

 • Denk dan eerst aan de 4 criteria. Zie het artikel bouwt het op?
 • Brengt het dichter bij Jezus?
 • Komt het steeds weer terug in je gedachten?
 • Zeggen verschillende mensen onafhankelijk van elkaar hetzelfde?
 • Gaan er “deuren” open en dicht?
 • Krijg je rust over de gedachte of blijft er onvrede?

Het belangrijkste is: Als je zo ervaart dat God jou met zijn Geest leidt dan weet je dat je zoon van God bent, kind van Hem en daardoor erfgenaam, Rom.8:14-17.

Naar de volgende pagina.

2.2.1 De Heilige Geest


Je bent hier: Home » Heilige Geest

Wat zijn de gevolgen van de Heilige Geest in ons; wat brengt dat met zich mee?

De Heilige Geest
Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

Dat zie je als je weet Wie Hij is. Dus als je ziet wie Hij is, zie je ook wat Hij in die hoedanigheid doet. Kijk maar:

Wie is de Heilige Geest?
  1. Hij is God en Persoon. De levendmakende kracht die van de Vader en de Zoon uitgaat. Door Wie alle dingen adem en leven hebben. Joh.6:63; Rom.8:11; 1Kor.15:45
  2. Hij is de Belofte van de Vader aan de Zoon. Toen de Vader deze Belofte aan de Zoon nakwam, gaf de Zoon deze direct door aan zijn Lichaam, de gemeente. Hand.2:1, 33, 39; Luk.24:49; Han.1:4; Gal.3:14; Efe.1:13
  3. Hij is het Onderpand van de erfenis (Namelijk het eeuwige volmaakte leven bij Hem) van de kinderen van God, als zegel (teken) van het nieuwe verbond dat God sluit met hen die in Christus geloven, 2 Kor.1:22, 5:5; Ef.1:14, 4:30; Joh.14:17, 16:13,
  4. Hij is de Helper van de burgers van het Koninkrijk van God, en als zodanig Schenker van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, Rom.14:17,
  5. Hij is de Overtuiger van de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel, Joh.16:8-9.
  6. Hij is de door Jezus genoemde en beloofde (Joh.14+16) Trooster, Geest van de waarheid, degene die:
 • ons in herinnering brengt wat Jezus zijn discipelen had gezegd, 14:26
 • alles uit Jezus neemt en dat aan ons verkondigt, 16:14
 • ons de weg wijst tot de volle waarheid, 16:13
 • ons in alles zal onderwijzen, 14:26
 • in eeuwigheid bij ons blijft, 14:16

Zo zie je dus ook wat Hij geeft als Hij in je woont.  Hij geeft jou:
 1. Leven;
 2. het bewijs dat God zijn belofte nakomt;
 3. zekerheid dat God een verbond met je gesloten heeft om jou eeuwig leven te geven;
 4. vrede, blijdschap en rechtvaardigheid;
 5. het inzicht dat je zondig bent en onder het oordeel ligt; dus dat je de gerechtigheid van Jezus nodig hebt;
 6. inzicht in wat de waarheid is en alles wat Jezus aan ons leert;
 7. de troost en zekerheid dat Hij altijd bij je blijft, wat je ook doet.

Maar er zijn nog meer gevolgen van Zijn inwoning in jou.

Wat geeft de Heilige Geest nog meer?
 1. Vrucht.
 2. Leiding.
 3. Zijn Naam.
 4. Geestelijke gaven.

’t Is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar wat een geweldige en onuitputtelijke krachtbron hebben wij met de Heilige Geest ontvangen. En God wil ons die echt geven. Jezus zegt: ”Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen goede dingen te geven. Hoeveel te meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!”

Zie daarvoor de volgende pagina’s.

In een apart artikel gaan we in op het de Heilige Geest bedroeven.

2.2.5 Geestelijke gaven


Je bent hier: Home » Heilige Geest

Wat geeft de Heilige Geest?    Geestelijke gaven!

geestelijke gaven
geestelijke gaven

Hij geeft ons zijn uitingen. Dat wil zeggen, de gaven, bedieningen en krachten. Daarmee kunnen wij als leden van het Lichaam van Christus de veelkleurige wijsheid van God laten zien. Dat kan! Door elkaar tot dienstbetoon op te bouwen en te volharden in woord en daad bij de gemeenschap, het onderwijs, het breken van het brood en de gebeden. Uit kracht van de uitingen van de heilige Geest. Dan zijn we niet alleen de gemeenschap der heiligen, maar dan beoefenen we ook die gemeenschap. 1Kor.12:4; 1Pet.4:10

Wat zijn nu precies ‘geestelijke gaven’?

Aan de ene kant is de Bijbel daar erg duidelijk over en tegelijk is er enige onduidelijkheid.

Duidelijk dat

Duidelijk is dat de Bijbel zegt dat de Heilige Geest zich met bepaalde bijzondere gaven uit door mensen heen, 1 Korinthe 12:11b. Hij geeft verschillende gaven aan verschillende mensen, maar je mag je ook naar  bepaalde gaven uitstrekken. Hij geeft een gave om elkaar daar mee te dienen. Het gebruik moet de ander van nut zijn, 1 Korinthe 12:7. Jezus rust zijn volgelingen toe door Zijn Geest, om te kunnen voldoen aan het leven in Zijn gemeenschap; Zijn Lichaam.

Onduidelijk wat

Niet iedereen is het er echter over eens hoeveel en welke gaven er precies zijn. Een nadere beschouwing.

We beginnen met 1 Korinthe 12:1 waar Paulus begint te zeggen  dat hij niet wil dat we onwetend zijn over alles rondom de Heilige Geest. Er is dus blijkbaar uitleg nodig bij deze gaven om misverstanden en verkeerde opvattingen te voorkomen.

-0-0-0-0-0-

Paulus legt dan uit dat er onderscheid in geestelijke gaven is. Er zijn:

 1. liefdesgaven  (χαρισματϖν),      maar het is een en dezelfde Geest;
 2. bedieningen  (διακονιϖν),           maar het is een en dezelfde Heer;
 3. werkingen      (ενεργηματϖν),  maar het is een en dezelfde God die alles in allen werkt.”

Er zijn dus drie soorten geestelijke gaven. De Heilige Geest geeft Zijn liefdesgaven. De Heer, Jezus, geeft dienaarschap, stelt iemand daarin aan. En God doet wonderwerkende krachten door iemand heen.

Dan zoomt Paulus in op die verscheidenheid aan liefdesgaven.

Maar voordat we daar op ingaan, eerst nog iets anders.

Zie daarvoor de volgende pagina.

2.2.5.4 wonderwerkende krachten


Je bent hier: Home » Heilige Geest

Wonderwerkende krachten. Er is niets heerlijker dan bevrijding mee te maken,  die door je leven heen golven, onstuitbaar.

wonderwerkende krachten
wonderwerkende krachten

En God wil niets liever dan dat wonder in je leven te geven.

-0-0-0-0-

In Marcus 16:17 lezen we dat Jezus de discipelen uitlegt dat wie in Hem geloven, tekenen zullen volgen. In Hand.5:12 lezen we dat dat ook gebeurde.

 • in nieuwe tongen spreken, Hand.2:4, 10:46, 19:6
 • boze geesten uitdrijven, Hand.5:16, 8:7, 16:18, 19:12;
 • slangen opnemen, iets dodelijks doet geen schade, Hand.28:5,
 • als zij zieken de handen opleggen zullen zij  genezen, Hand.3:7, 5:16, 28:8.

Marcus had al deze dingen, toen hij dit opschreef, al zien gebeuren. Dat is niet limitatief. God is vrijmachtig met welke tekenen  hij onze prediking laat volgen en daarmee bevestigt, Hand.16:20.

In Handelingen lezen we dat God het Woord dat werd gepredikt, bevestigde met tekenen.

Is dat misschien de reden dat in zendingssituaties en bij bekeringen relatief vaker wonderen gebeuren dan in het latere leven van gelovigen?

God bevestigt in het begin van ons geloofsleven de waarheid van Zijn Woord, maar het komt uiteindelijk neer op of wij Hem geloven en vertrouwen.

 

Naar de volgende pagina waar we gaan bekijken of er rangorde is in de gaven de Heilige Geest.

2.2.2 Vrucht van de Geest


Je bent hier: Home » Heilige Geest
Vrucht van de Geest

Als Hij vrucht van de Geest geeft, wat is dat dan?

 

vrucht van de Geest
vrucht van de Geest

Dat wil zeggen, zijn inwoning in ons geeft een bepaald resultaat! Dat wij in ons iets hebben. Namelijk, Gal.5:22, 23:

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dit zit van binnen, ondanks dat wat we in de praktijk van onszelf zien. Dat kan ons troosten: met de Heilige Geest hebben wij het karakter van God in ons gekregen(1).

Hoe kan ik aan de buitenkant nu zien dat binnen in mij bijvoorbeeld die liefde is?

Gevolgen van de vrucht voor anderen

Neem daarvoor 1Kor.13. Mijn innerlijk ontvangen liefde van God uit zich door:

 • Zij is niet jaloers en vervalt niet in grootspraak of eigendunk.
 • Zij gedraagt zich niet grof, is niet uit op eigen belang, raakt niet beledigd en rekent het kwaad niet aan.
 • Zij houdt niet van onrecht, maar van de waarheid.
 • Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij, zij faalt nooit!

Dat zijn de daden en de houding die het gevolg zijn van de liefde die met de Heilige Geest in ons is. Die liefde is in ons of we willen of niet, maar hoe komt zij naar buiten. En zo is dat met alle vrucht van de Geest. Daarmee hebben wij het karakter van God ontvangen. Blijdschap, maar komt zij naar buiten. En hoe uiten wij die Goddelijke vrede in ons? Hoe laten we zien dat we Gods karaktertrekken geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing hebben? Dat kan! Door God lief te hebben –als een kind en met alles wat in ons is- en onze naaste als onszelf. Dan dragen we vrucht; dan doen we goede werken; levend door de Geest.

Gevolgen van de vrucht voor ons

En met die vrucht, met dat resultaat van de Heilige Geest bouwen en vestigen wij het Koninkrijk van God. ZO overwinnen wij de wereld, wandelend in de Geest. Mat.21:31; 13:23-28; 5:16

Doordat de Heilige Geest in ons is, zij  wij andere mensen, nieuwe mensen. We zijn opnieuw geboren. Maar nu niet uit een mens, uit vlees, maar uit God, uit Geest. Niet vanaf de aarde, maar van bovenaf.

Daardoor kunnen we nu ook het Koninkrijk van God zien en . . . . het binnengaan, zegt Jezus.

Naar de volgende pagina.


Noot

 

(1) Dat zal voor de één een ingrijpender gebeurtenis zijn dan voor de ander. Je hebt mensen die deze karaktertrekken van nature hebben. Daar hoef je niet persé volgeling van Jezus voor te zijn om toch een dergelijk karakter te hebben, met dit verschil dat een volgeling van Jezus hiermee God zal eren en danken.

Daarom zie je in de praktijk ook, dat wanneer mensen die tot geloof komen en wel een grote karakter verandering meemaken zo vol zijn van Jezus en getuigen dat hun leven totaal veranderd is, zo blij en dankbaar zijn.

Vergelijk hiermee het verhaal uit Lukas 7:36-50 waar Jezus uitlegt dat iemand die veel is vergeven ook veel liefde en dankbaarheid zal hebben.

2.2 Jezus in ons


Je bent hier: Home » Heilige Geest

Door de Heilige Geest woont Jezus in ons en ontvangen wij daarmee het karakter van God.

Daarom roept Jezus alle mensen op om zich om te keren naar Hem, omdat Hij dat goede bericht voor ze heeft. Maar er is veel meer in dat goede bericht. Niet alleen wij worden  ten goede veranderd, maar de hele wereld.

Namelijk: er is een Koninkrijk komende van gerechtigheid. Waar geen duistenis meer is, geen ziekte of dood, geen oorlogen, geen haat. Het is een Koninkrijk van Leven, Licht en Liefde.

Het leven is dus geen doodlopende weg en het is niet zinloos. Het is niet hopeloos, maar er is hoop. Wanneer? Eigenlijk nu al. Als je in geloof je leven durft overgeven aan Jezus. Dan wordt het: Jezus in jou. Jezus in ons.

Jezus in ons
Jezus in jou, Jezus in ons

Degene die de dood overwon en nu leeft in eeuwigheid, volmaakt.

Dat is een doelbewuste keuze voor Hem maken en dat zichtbaar maken door je te laten dopen als bewijs dat je Jezus wilt volgen en weten dat daardoor jouw zonden zijn afgewassen, vergeven. Je wilt een nieuw leven; je wilt Jezus in jou.

Karakterverandering

Jezus reageert daarop door met Zijn Geest in jou te komen wonen. In de eerste plaats heeft dat karakterverandering tot gevolg. De Bijbel noemt dat dat zo iemand een nieuwe mens wordt, opnieuw geboren wordt, vernieuwd wordt in zijn denken. Dat is Jezus in jou. Jezus in ons.

-0-0-0-0-0-

Wat was het eerste wat Jezus deed toen Hij de dood had overwonnen en naar de hemel ging en aan de rechterhand van Zijn Vader mocht gaan zitten?

Hij stortte de Heilige Geest uit op zijn discipelen, ongeveer 120 personen.

 • Zoals de Zoon het dierbaarste was dat God, de Vader ons schonk voor onze redding,
 • zo is de Heilige Geest het mooiste wat de Zoon ons heeft gegeven voor ons beleven van die redding.
 • Door ons geloof in de Zoon zijn wij gereinigd
 • en door de Heilige Geest worden wij geholpen daarmee in overeenstemming heilig te leven; Hij is onze Helper die meetilt aan ons leven in Christus.
Johannes 14:16-24

Jezus  kwam na Zijn hemelvaart onmiddellijk zijn belofte na die Hij op aarde aan zijn discipelen had gegeven:

“Ik zal de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Trooster geven . . .  namelijk de Geest van de waarheid . . .  Hij zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.”

En dan staat er iets bijzonders:

“Ik kom tot u. Nog een klein poosje en de wereld zal Mij niet zien of bemerken, maar jullie wel, want ik leef en jullie ook. Op die dag zullen jullie weten en bemerken dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij en Ik in jullie.”

Zo zie je ook de Drie-enig God. Waar de Geest is daar is Jezus en wie Jezus ziet, ziet de Vader.

Jezus in ons

Met de inwoning van de Heilige Geest woont Jezus zelf in ons. Sterker, dan zegt Jezus: . . . . Mijn Vader en Ik zullen naar hem die mijn woorden in acht neemt toekomen en Wij zullen bij hem intrek nemen.

En steeds als er mensen tot bekering kwamen, werden ze vervuld met de Heilige Geest. En dat is nu nog steeds zo. Jezus en de Vader wonen door de Geest in ons.

En de geestelijk dode mens wordt weer beeld van God, een geestelijk mens(1).

 

Wat zijn de gevolgen van die Heilige Geest in ons; wat brengt dat met zich mee?

Zie daarvoor de volgende pagina’s.

 


 

Noot:

(1) Zie hierover het artikel “Het moedergebod”.