Tagarchief: Jezus

3.1 Verschillende perspectieven in het boek Openbaringen


Je bent hier: Home » Jezus

Verschillende perspectieven of invalshoeken

verschillende perspectieven
De ruiters in de verschillende perspectieven

We moeten er op letten dat Johannes verschillende openbaringen krijgt. Dat betekent dat een nieuwe onthulling niet in tijd hoeft aan te sluiten bij het voorgaande. We zullen dan ook ontdekken dat heel de geschiedenis van de aarde vanuit verschillende perspectieven steeds opnieuw wordt beschreven, maar dat in die  beschrijving van die verschillende perspectieven, de nadruk steeds verder opschuift naar het einde van de geschiedenis.

Het begin van een nieuw perspectief op de beschrijving van de geschiedenis is eenvoudig te herkennen, doordat Johannes dat zelf aangeeft. Zie bijvoorbeeld 4:1 waar staat: Na deze zag ik . . . Dit is een begrijpelijk voorbeeld omdat hoofdstuk 2 en 3 duidelijk een aardse beschrijving geven van de gemeente en hoofdstuk 4 duidelijk een hemelse situatie beschrijft. Verder zijn deze perspectieven te herkennen aan het feit dat ze altijd beginnen met de beschrijving van Christus als Overwinnaar.

De volgende perspectieven, (dus omschrijvingen van de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken), zijn op die manier waar te nemen:

  1. De gemeente; 1:10 – 3:21
  2. Het aardrijk, de geschiedenis van de tijd, de fysiek waarneembare werkelijkheid; 4:1 – 11:19
  3. Het Babylonisch rijk, het door het rijk van satan geïnfiltreerde aardrijk, de geestelijke merkbare werkelijkheid; 12:1 – 19:21
  4. Het rijk van satan; 20:1 – 15
  5. Het eeuwig konink-rijk van God; 21:1 – 22:5

En let nu op:

Deze verschillende perspectieven zijn verschillende invalshoeken, maar gaan wel allemaal over wat is gebeurd vanaf het moment dat Jezus in het vlees verscheen tot aan het moment dat Hij in heerlijkheid verschijnt.

Dat betekent  dat ze op elkaar te leggen zijn !!! Dit geldt met name voor de perspectieven 2, 3 en 4. En dan gaan teksten elkaar uitleggen!!!  Het 2e perspectief beschrijft wat er in de fysieke werkelijkheid op aarde gebeurt, waarneembaar. Het 3e perspectief beschrijft wat er in de geestelijke wereld gebeurt, merkbaar. En het 4e wat in het rijk van satan gebeurt.

Zie het schema: openbaring schematisch.

In een apart artikel behandelen we het duizendjarig rijk.

Verschillende perspectieven, maar één en dezelfde Overwinnaar

Als we naar het schema kijken dan zien we onmiddellijk dat elk perspectief begint door Christus als het overwinnend Lam te schetsen. Wat een geweldige troost. Of het nu in onze werkelijkheid is, of in de hemelse gewesten of in het rijk van satan; Jezus is Overwinnaar. Aan Hem is alles onderworpen. Hij is de alfa en omega, het begin en het einde, Hij omvat alles. En dat vanaf het moment dat Hij riep: ” Het is volbracht.”

Dat wordt nog eens extra benadrukt bij het openen van de zegels van de boekrol, 6:1-2 en de totale wereld geschiedenis zichtbaar wordt. Als eerste verschijnt dan de ruiter op het witte paard die een kroon ontvangt en al overwinnend uittrekt over de aarde. Mocht het een vraag zijn of dat Jezus wel is, dan kijken we bij een ander perspectief op het zelfde moment, 19:11 en zien dat daar ook sprake is van de ruiter op het witte paard die vervolgens  het Woord van God wordt genoemd. Het is evident dat dit Jezus is. En zo legt het ene perspectief het andere uit. De hele wereld geschiedenis zoals die in hoofdstuk 6 wordt beschreven door opening van de zegels heeft maar een betekenis: het Lam is Getrouw en Waarachtig en velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid, 19:11-12.

Wat een geweldige troost, wat er ook door de overige ruiters wordt aangericht, dwars daardoor heen zie je door heel die wereldgeschiedenis dat Jezus overwinnaar is en blijft. Hij gaat ook voor die andere ruiters uit. Dit is wat we als eerste zien als we naar die wereldgeschiedenis kijken: Jezus, overwinnaar!!! En die overwinning wordt steeds zichtbaarder. In die zin loopt de wereld geschiedenis niet uit op een catastrofe, maar juist op de totale vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.

Het Lam is geen weerloos lammetje. Door zich weerloos ter slachting te hebben laten leiden, is Hij nu de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, 5:5. Het lijkt dat de volken woelen, ze spannen samen en verzetten zich, maar God heeft ze aan zijn Zoon in bezit gegeven, Psalm 2. Wat een troost voor ons. Dwars door alle ellende, oorlogen en vervolging heen, mogen zijn kinderen weten dat Jezus toch de Overwinnaar in dit alles is.

En er komt  een nog grotere troost, want hoewel dit grote verdrukking door mensen is wat mensen door infiltratie van satan elkaar aandoen,  zullen de kinderen van God  de oordelen van God over deze goddeloosheid niet meemaken.

De drie verschillende perspectieven zijn daar heel duidelijk over. Voordat de oordelen worden ingezet:

  • wordt Israël verzegeld, 7:1-8 en 14:1-5 en 19:14;
  • en de schare die niemand kan tellen zal door het Lam zelf naar de waterbronnen van het leven worden geleid en God zal hun tranen van ogen afwissen, 7:9-17.
  • Zij zullen rusten van hun moeiten, 14:13.
  • Zij volgen Jezus op witte paarden en gehuld in wit en smetteloos fijn linnen, 19:14.

Maar daarna komen onafwendbaar de oordelen van God over de aarde, 8:1-9:21, 14:14-20, 19:15.

Naar de volgende pagina

6.13 Jezus en echtscheiding

Je bent hier: Home » Jezus
Ontucht

Hoe verhouden Jezus en echtscheiding zich. Hij de Zuivere, de Reine. Die kwam voor heelheid.

Jezus en echtscheiding
Jezus en echtscheiding
In Mat.5:32 en 19:8 geeft Jezus aan dat alleen hoererij reden is voor verstoten. In het Grieks staat porneia dat letterlijk ‘ontucht’ betekent. Dat is meer dan overspel. Dat houdt allerlei zaken op seksueel gebied in.
Als er geen sprake is van ontucht en toch wordt verstoten, maak je dat er overspel gepleegd kan worden.

Dit omdat de huwelijkse band dan niet verbroken is.

Neemt Jezus afstand van het Oude Testament?
De scheppingsorde
De Farizeeën vragen de Here Jezus of het volgens Hem geoorloofd is je vrouw om allerlei redenen te verstoten.

De Here Jezus licht toe dat Mozes dat heeft toegestaan vanwege de hardheid van ons hart. Maar, zegt Hij, de scheppingsorde is dat man en vrouw voor het leven een verbintenis hebben.

De vraag is echter of de Here Jezus met deze verwijzing naar hoe het oorspronkelijk bedoeld was, ook de Oudtestamentische regeling afschaft.

Als dat het geval is, dan gaat in ieder geval Paulus buiten zijn boekje door echtscheiding in bepaalde situaties toe te staan.

De ware wet
Maar wat geldt is dat Jezus nooit een tittel of jota van de wet heeft ontbonden en zeker niet dingen zei die in strijd waren met zijn Vader.

Deze uitspraak deed Jezus in zijn toespraak (de bergrede) waarin hij het uiterlijk naleven van de wet verlegde. Hij verdiepte dit naar het naleven vanuit een diepe innerlijke overtuiging. Het naleven vanuit liefde naar de geest van de wet; liefde voor God en liefde voor de naaste.

De reactie van Jezus naar de Farizeeën is alleszins begrijpelijk wanneer we zien dat de Joden (met name de Sadduceeën) er lustig op los hadden gefantaseerd voor welke redenen je allemaal wel niet kon scheiden.

Vervolgens proberen de Farizeeën Hem nu met deze vraag in conflict te laten komen met Mozes. Dat was de achtergrond van de vraag! Ze stelden een strikvraag: om Hem te verzoeken, staat er bij.

(Zij zagen Jezus barmhartig omgaan met allerlei zondaren en tollenaars. Maar de wet van Mozes schreef toch steniging voor in het onderhavige geval. Dus hoe zou Hij zich daar uit redden?)

Kijken vanuit de oorspronkelijke bedoeling
En dan zegt Jezus, even wachten, terug naar het begin zoals het bedoeld was. Hij legt uit waarom “Mozes” de scheidbrief heeft gegeven. Namelijk, vanwege de hardheid des harten; gebrokenheid van het leven.

Daarvoor had Zijn Vader via Mozes reeds regels gegeven.

De Sadduceeën namen het ‘iets schandelijks’ als uitgangspunt om daarmee het recht van echtscheiding om allerlei redenen te claimen.

En dan zegt Jezus, nee, in de juiste volgorde: er is regelgeving voor de hardheid van hart, de gebrokenheid van dit zondige leven, waarvoor een scheidbrief gegeven moest worden,  maar . . . . . de bedoeling en eis is huwelijkse trouw.

(Dat verklaart ook waarom Hij hier tegen de Farizeeën, zo scherp en duidelijk antwoordt en tegelijk naar zondaressen in concrete gevallen zo zachtmoedig en expliciet niet veroordelend sprak(2).)

De noodzaak van de scheidbrief

Het feit dat overspel, of eigenlijk ontucht, apart door Jezus wordt genoemd, komt omdat er door overspel helemaal geen sprake meer is van een verbintenis. Dan werd er geen scheidbrief gegeven omdat er dan al sprake was van een scheiding en werd er gestenigd. (Dat werd in de tijd van Jezus overigens niet toegepast).

In alle andere gevallen is een scheidbrief noodzakelijk om de vrouw te beschermen tegen het kwaadwillig wegzenden door de man. Daardoor zou er namelijk sprake zijn van overspel bij een nieuwe verbintenis, omdat de oude nog niet was opgeheven.

 

Naar de volgende pagina waar we naar de uitspraken van Paulus over echtscheiding gaan kijken.


 

Noot:

(2) Denk aan de Samaritaanse vrouw die al met haar zesde man bezig was. Een niet-Israëlitische(!) vrouw die er een ongebreideld zondig leven op na hield. Haar keurt de Here Jezus waardig één van de mooiste uitspraken te doen die Hij ooit deed, Joh.4:14. Hij geeft haar een uitleg die Hij de discipelen zelfs nog niet had gegeven, Joh.4:23. En dat zonder haar te veroordelen, geen woord zelfs over haar levenswandel. Zelfs niet een “gaat heen in vrede en zondig niet meer”.