Tag archieven: kracht

5.0.3 De kracht van de gemeente


Je bent hier: Home » kracht
De kracht van de gemeente

De Here Jezus had beloofd, dat zodra Hij naar de Vader zou gaan, hij zijn discipelen niet als wezen zou achterlaten, maar een andere Trooster zou zenden.

Jezus moest nadat Hij zijn opdracht had vervuld, terug naar Zijn Vader in de hemel, omdat Hij, zo zei Hij, anders de Trooster niet kon zenden. Het was beter voor ons. Jezus zou namelijk nooit fysiek bij iedereen kunnen zijn. Maar de Heilige Geest wel. Die woont in de harten van alle gelovigen.

Jezus had gezegd: trek de wereld in en maak alle mensen discipelen van Mij. Zij moesten daar echter mee wachten totdat de Heilige Geest over hen zou komen zodat zij het in Zijn kracht konden gaan doen.

Op het moment dat de Heilige Geest komt, verandert er iets fundamenteels:

 • Eenvoudige vissers, hebben diep inzicht in de geschriften van het Oude Testament,
 • als zij spreken, staan mensen sprakeloos en komen duizenden tot bekering,
 • mensen op wie zij de handen leggen, genezen.

De Heilige Geest is een bijzondere kracht van God die als werkplaats de gemeente heeft. Daar is Hij primair, omdat Hij woont in de harten van de gelovigen. Daardoor verandert je karakter naar het karakter van God, Galaten 5:22. Maar je krijgt ook bijzondere gaven om de gemeente te dienen (Romeinen 12:6, 1Korinthe 7:7; 12:1-11, 1Petrus 4:10).

 

Zie met betrekking tot het werk en de werking van de Heilige Geest de pagina’s Jezus in jou.

Zie met betrekking tot leiderschap in de gemeente de volgende pagina’s .

2.2.1 De Heilige Geest


Je bent hier: Home » kracht

Wat zijn de gevolgen van de Heilige Geest in ons; wat brengt dat met zich mee?

De Heilige Geest
Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

Dat zie je als je weet Wie Hij is. Dus als je ziet wie Hij is, zie je ook wat Hij in die hoedanigheid doet. Kijk maar:

Wie is de Heilige Geest?
  1. Hij is God en Persoon. De levendmakende kracht die van de Vader en de Zoon uitgaat. Door Wie alle dingen adem en leven hebben. Joh.6:63; Rom.8:11; 1Kor.15:45
  2. Hij is de Belofte van de Vader aan de Zoon. Toen de Vader deze Belofte aan de Zoon nakwam, gaf de Zoon deze direct door aan zijn Lichaam, de gemeente. Hand.2:1, 33, 39; Luk.24:49; Han.1:4; Gal.3:14; Efe.1:13
  3. Hij is het Onderpand van de erfenis (Namelijk het eeuwige volmaakte leven bij Hem) van de kinderen van God, als zegel (teken) van het nieuwe verbond dat God sluit met hen die in Christus geloven, 2 Kor.1:22, 5:5; Ef.1:14, 4:30; Joh.14:17, 16:13,
  4. Hij is de Helper van de burgers van het Koninkrijk van God, en als zodanig Schenker van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, Rom.14:17,
  5. Hij is de Overtuiger van de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel, Joh.16:8-9.
  6. Hij is de door Jezus genoemde en beloofde (Joh.14+16) Trooster, Geest van de waarheid, degene die:
 • ons in herinnering brengt wat Jezus zijn discipelen had gezegd, 14:26
 • alles uit Jezus neemt en dat aan ons verkondigt, 16:14
 • ons de weg wijst tot de volle waarheid, 16:13
 • ons in alles zal onderwijzen, 14:26
 • in eeuwigheid bij ons blijft, 14:16

Zo zie je dus ook wat Hij geeft als Hij in je woont.  Hij geeft jou:
 1. Leven;
 2. het bewijs dat God zijn belofte nakomt;
 3. zekerheid dat God een verbond met je gesloten heeft om jou eeuwig leven te geven;
 4. vrede, blijdschap en rechtvaardigheid;
 5. het inzicht dat je zondig bent en onder het oordeel ligt; dus dat je de gerechtigheid van Jezus nodig hebt;
 6. inzicht in wat de waarheid is en alles wat Jezus aan ons leert;
 7. de troost en zekerheid dat Hij altijd bij je blijft, wat je ook doet.

Maar er zijn nog meer gevolgen van Zijn inwoning in jou.

Wat geeft de Heilige Geest nog meer?
 1. Vrucht.
 2. Leiding.
 3. Zijn Naam.
 4. Geestelijke gaven.

’t Is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar wat een geweldige en onuitputtelijke krachtbron hebben wij met de Heilige Geest ontvangen. En God wil ons die echt geven. Jezus zegt: ”Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen goede dingen te geven. Hoeveel te meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!”

Zie daarvoor de volgende pagina’s.

In een apart artikel gaan we in op het de Heilige Geest bedroeven.

2.2.5.4 wonderwerkende krachten


Je bent hier: Home » kracht

Wonderwerkende krachten. Er is niets heerlijker dan bevrijding mee te maken,  die door je leven heen golven, onstuitbaar.

wonderwerkende krachten
wonderwerkende krachten

En God wil niets liever dan dat wonder in je leven te geven.

-0-0-0-0-

In Marcus 16:17 lezen we dat Jezus de discipelen uitlegt dat wie in Hem geloven, tekenen zullen volgen. In Hand.5:12 lezen we dat dat ook gebeurde.

 • in nieuwe tongen spreken, Hand.2:4, 10:46, 19:6
 • boze geesten uitdrijven, Hand.5:16, 8:7, 16:18, 19:12;
 • slangen opnemen, iets dodelijks doet geen schade, Hand.28:5,
 • als zij zieken de handen opleggen zullen zij  genezen, Hand.3:7, 5:16, 28:8.

Marcus had al deze dingen, toen hij dit opschreef, al zien gebeuren. Dat is niet limitatief. God is vrijmachtig met welke tekenen  hij onze prediking laat volgen en daarmee bevestigt, Hand.16:20.

In Handelingen lezen we dat God het Woord dat werd gepredikt, bevestigde met tekenen.

Is dat misschien de reden dat in zendingssituaties en bij bekeringen relatief vaker wonderen gebeuren dan in het latere leven van gelovigen?

God bevestigt in het begin van ons geloofsleven de waarheid van Zijn Woord, maar het komt uiteindelijk neer op of wij Hem geloven en vertrouwen.

 

Naar de volgende pagina waar we gaan bekijken of er rangorde is in de gaven de Heilige Geest.

Vasten

VASTEN IN HET OUDE TESTAMENT

 • Om de wil van God te leren kennen
 • In nood of rouw om de Here te raadplegen
 • Ter verootmoediging, bekering en erkenning dat gezondigd is en de Here verbidden

Dus altijd om de stem van God te verstaan

 

VASTEN IN HET NIEUWE TESTAMENT

 • Tot verkrijging van het geloof in de kracht van God (Mat.17:14-21)
 • Voor het opdragen in een bediening (Hand.13:2-3; 14:23)

Dus altijd om geloof in de kracht van God

 

VASTEN ALS EEN WIJZE VAN GOD DIENEN

Vasten wordt vrolijkheid en vreugde, je licht zal opgaan, duisternis verdwijnt, geeft nabijheid en vergelding van God als je:

 • de boeien der goddeloosheid losmaakt, de banden van het juk ontbindt, verdrukten vrijlaat en elk juk verbreekt, voor de hongerigen je brood breekt en arme zwervelingen in je huis brengt, naakten kleedt, je niet onttrekt aan eigen vlees en bloed, het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, hongerigen en verdrukten verzadigt met wat jezelf zou willen hebben (Jes.58)
 • eerlijk recht spreekt, elkaar liefde en barmhartigheid bewijst, weduwe noch wees verdrukt, niet in je hart elkaars onheil beraamt, niet voor jezelf, maar voor God vast; Hem gehoorzaam bent (Zach.7)
 • waarheid en vrede liefhebt (Zach.8:19)
 • je totaal toewijdt aan de dienst van God (Hanna, Luc.2:37)
 • het onzichtbaar voor de mensen doet ( Mat.6:16-18)

 

VASTEN WANNEER (Mat.9: 14-15; Luc.5:33-34)

Je kunt niet (de bruiloftsgasten laten) vasten en treuren als de bruidegom bij je (hen) is. Er zullen tijden zijn dat de bruidegom van je hen is weggenomen, dan zul je vasten, zegt Jezus!

Met andere woorden als wij de relatie met Jezus willen verdiepen, of die zelfs kwijt zijn. Als wij  iets van de aanwezigheid van de Bruidegom zijn kwijtgeraakt.

 • Als wij  Gods stem willen verstaan.
 • Als wij weer geloof willen hebben in de kracht van God waardoor wonderen gebeuren
 • Als wij willen jukken verbreken, willen leven in omzien naar anderen, enz.

Wij verlangen naar vrolijkheid en vreugde, dat ons licht zal doorbreken als de dageraad en onze wond zich spoedig zal sluiten, dat in de duisternis ons licht zal opgaan en onze donkerheid zal zijn als de middag. Dat de Here ons voortdurend zal leiden. Dat we de overoude puinhopen zullen herbouwen en de grondvesten van vorige geslachten zullen herstellen. Dat we genoemd zullen worden: HERSTELLERS VAN BRESSEN, HERBOUWERS VAN STRATEN.

De schreeuw

De schreeuw

Grazige weiden, waar je zijn Stem hoort,

zijn Hand voelt en zijn Gezicht ziet.

Ik zoek tastbare liefde; een interaktieve relatie.

of, zoals mijn dochtertje het zei,

toen we door de tuin liepen

en ik haar vroeg wat ze nu voelde:

“Een warme hand.” . . . .  – We liepen hand in hand – .

Ik verwachtte een omschrijving van een onzichtbaar ge­voel.

 

Hij vraagt geloof, vertrouwen;

zekerheid van de dingen die men hoopt, bewijs van de dingen die men niet ziet. . . . . . . . .  Ik vraag een uitgestoken Hand.

De schreeuw is een brok,

elk onuitgesprokene een stok

die slaat . . . mijn binnenste mijn;

een uitgereten pijn.

 

Nergens plek,

nog geen zerk

met woorden van begrip:

” Hier . . .”

 

Alleen de schreeuw is begraven,

mijn zijn doet pijn,

niemand zal zich laven;

uitgestoten om wie ik ben.

 

Mijn wezen doet vrezen.

Niemand kan zich verenen.

Uitzonderlijk ben ik voor hen.

 

Naasteliefde, beleefdheid

zijn nog de leuningen die

in het donker uiteindelijk

blijken los te zitten;

het gaat ze niet om mij.

 

Ik huil zo verschrikkelijk

en niemand die het hoort

dan alleen het likken

van hun eigen wonden.

 

Voor het eerst ontdek ik pijn

erger dan de dood.

Voor mijn moeder zal ik maaien,

maar voor mijn Vader wil ik zaaien.

 

“Vader,  . . . . . .

al was het maar in de tuin van Eli’s schoot.

Want niets was ik voor Uw Koninkrijk.

Ik kon geen juk, geen last,

hoe licht of zacht,

meer aan.

 

De schreeuw is een brok,

een aarden stok,

waar U ook slaat.

Maar waar is dan het kaf?

Waar Uw stoffen staf,

die leidt en streelt,

met lieve woordjes speelt,

waar U ook gaat?”

 

Maar o, als God zijn Stem doet horen

zijn Hand doet voelen, zijn Gelaat doet zien

zijn luister en zijn macht.

Toont Hij dan zijn kracht

Midden in dit vragend uur.

Waar o, waar zal ik dan zijn

in het licht van zijn aanzien

of in het duister in de nacht

Zing ik dan of klaag mijn klacht.

 

Zijn Stem wordt gehoord

in de sterkte van zijn woord.

Zijn Hand wordt gevoeld

in de zege van zijn bloed

Zijn aanzijn wordt gezien

in de luister van wat Hij schiep.

De Machtige van Israël.

Dan toont Hij zijn kracht

en de blinden zullen zien.

De doven verstaan zijn stem

De tong van de stomme

zal zingen in de nacht.

De lamme zal dansen voor Hem.

De dorre woestijn zal gaan

bloeien als een roos.

De wildernis jubelt en lacht.

Spreek tot het hart

van wie moe is en bang:

Wees sterk!

De Heer vernieuwt uw kracht!