Tag archieven: leven

2.2.6 De Heilige Geest bedroeven


Je bent hier: Home » leven

We kunnen de Heilige Geest bedroeven en bedriegen, we kunnen Hem lasteren.

de-Heilige-Geest-bedroeven
de Heilige Geest bedroeven

En zonde tegen de Heilige Geest vergeeft God niet. Wanneer is daar sprake van?

De Bijbel doet een aantal bijzondere uitspraken specifiek over onze omgang met de Heilige Geest.

Het zijn altijd lastige teksten.

Mattheus 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende

Marcus 3:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.

Lukas 12:10 En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.

Hand.5:3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?

Hand.7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

Efeze 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Hebreeën 6:4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.

Het zegel verbreken
Is de sleutel tot het begrijpen van al deze teksten wellicht het feit dat we door de Heilige Geest zijn verzegeld, Efeze 4:30?

We zijn in verzegelde bewaring tot aan de de dag dat Jezus terugkomt. Jezus heeft ons gekocht. Dat betekent dat niemand het recht heeft dat zegel te verbreken dan alleen Jezus. Zolang we door de Heilige Geest zijn verzegeld, kunnen we niet verloren gaan. Maar we kunnen de Heilige Geest wel bedroeven.

We kunnen in onze verzegelde envelop van alles uithalen, boos zijn op God, schelden op God om wat we meemaken, maar zolang we dat zegel niet verbreken, blijven we bewaard voor Jezus en kunnen we ons bekeren.

Wanneer verbreken wij dat zegel
De vraag is dus hoe we dat zegel kunnen verbreken. Hoe zondigen we tegen de Heilige Geest; een zonde waar geen vergeving voor is.

Hebreeën 6:4 zegt dat anders: mensen zijn dan niet meer opnieuw tot bekering te brengen.

We verbreken het zegel zelf wanneer we:
– de Heilige Geest hadden ontvangen
– het Woord van God kenden
– de wonder werkende krachten van God kenden

en dat toch de rug toekeren.

Bewust zeggen: Ik ken de Heilige Geest en Zijn uitingen, ik ken het Woord, d.i. Jezus, ik ken God in Zijn almacht. Ik heb het allemaal gezien en meegemaakt, maar ik verwerp het.
Daarvan zegt God, dan is er niets meer dat iemand tot bekering kan brengen.

Zij staan, net als de groep joden 2000 jaar geleden, Jezus te bespotten en roepen: kruisig Hem!

Bedriegen en bedroeven

Valt het bedriegen (Ananias en Saffira) en bedroeven van de Heilige Geest daar ook onder?

Het bedriegen was om in hoog aanzien binnen de gemeente te komen. Niet een bewust zich afkeren van God, maar ook niet een denken en handelen in overeenstemming met een leven door de Geest.

Het bedroeven gebeurt als we niet in overeenstemming leven met een leven door de Geest, de vrucht van de Geest, de gezindheid van Christus. Daarvan zegt God wie zegt Mij lief te hebben maar zijn broeder haat is een leugenaar.

Al met al zijn beide zaken zeer ernstig. Ananias en Saffira moesten het bedriegen van de heilige Geest met de dood bekopen.

De Heilige Geest bedroeven is als in de duisternis zijn.

Beide zijn geen zaken van een kind van God dat de geboden en de liefde van God serieus neemt. Het zijn zaken waarmee we de Heilige Geest bedroeven, maar waarvan we ons wel kunnen bekeren.

Zorgen over de Heilige Geest bedroeven

Je hoort soms zeggen dat wanneer je je zorgen maakt over het de Heilige Geest bedroeven en daarmee een onvergeeflijke zonde hebben begaan, dat je het dan juist niet gedaan hebt.

Dat is natuurlijk ook zo, want wie echt tegen de Heilige Geest zondigt en zich op brutale wijze van God afkeert, maakt zich daar dan ook helemaal geen zorgen over.

Hoe zwaar je ook gezondigd hebt, wanneer je oprecht gelooft in het verlossingswerk van Christus, ben je een kind van God voor wie vergeving klaarligt.

5.0 Het gemeente zijn


Je bent hier: Home » leven
De instelling van de gemeente.

Het gaat niet langer om een volk, maar om het gemeente zijn.

In het Oude Verbond, dat God met Israël had gesloten,  ging het om Israël als volk en haar bestemming om de Messias voort te brengen.

Nu deze Messias is verschenen, is het heil dat Hij brengt bestemd voor alle volken en sluit God Zijn verbond met iedereen die gelooft in Jezus en zich laat dopen als teken dat men volgeling van Jezus wil zijn. Dit naast de specifieke beloften van God voor Israël die nog steeds gelden.

God roept al deze gelovigen bij elkaar en noemt hen ekklesia, zoals we al zagen in de inleiding.
In het Nieuwe Testament is dit woord vertaald met ‘gemeente’.
Ook noemt Jezus de gemeente “Zijn Lichaam”.
De gemeente is dus “het Lichaam van Christus.”
Gemeenschap
Het woord ‘gemeente’ staat weer in nauw verband met ‘gemeenschap’. Een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben en veel gemeenschappelijk doen. Die verantwoordelijkheid naar elkaar nemen, omzien naar elkaar.
En zo wordt de gemeente ook genoemd: “de gemeenschap van de heiligen.” Hierbij duidt heiligen niet op heilige boontjes (want dat zijn ze ook helemaal niet), maar op het apart gezet zijn.
Zij hebben een bijzonder kenmerk, namelijk het gemeenschappelijk geloof in God als Schepper, in Jezus als Redder en in de Heilige Geest als Helper.

Dat verbindt hen.

Voorwaarden

Wat zijn nu de voorwaarden voor het gemeente zijn ? Hoe wordt het lichaam bij elkaar gehouden? Hoe functioneert het?


De gemeente kenmerkt zich door drie fundamentele waarheden:
 1. De Here Jezus is haar Hoofd, Herder en Heiland. Hij geeft met Zijn Woord aan waar het op aan komt,
 2. De Heilige Geest is haar Helper en Heiligmaker. Hij geeft daarvoor bijzondere gaven, leert ons dienen en groeien naar volmaaktheid,
 3. God de Vader is haar Heer der Heren.  Hij verlangt ernaar haar eeuwig leven te geven door haar als bruid van zijn Zoon te verwerven.

In 1Korinthe 12 staat prachtig beschreven dat de leden van de gemeente dus leden van dat Lichaam zijn. En dat zij allemaal daarin een unieke plaats hebben. Dat niemand zich tegen de ander kan beroemen over zijn plaats of taak daarin. Maar dat alle leden elkaar nodig hebben.  Sommigen hebben wat meer voor de mensen in het oog lopende plaatsen, maar degenen die wij wat minder eer zouden geven, hebben daarom meer eer bij God.


Alles wat in de gemeente plaatsvindt dient te voldoen aan de volgende criteria:
 1. Is het tot eer van God (1Korinthe 10:31),
 2. Is het tot opbouw van de gemeente (1Korinthe 14:3-12),
 3. Is tot versterking van het persoonlijk geloof, (Romeinen 1:10-12),
 4. Is het tot heil van de naaste, (Handelingen 10:15; Romeinen 12:17-18; 14:18; 2 Korinthe 3:2; Filippenzen 4:5; Kolossenzen 1:28; Titus 2:11; 3:2).

Al deze criteria dienen aanwezig te zijn. Iemand kan geweldig bezig zijn en wat hij doet is tot eer van God en het bouwt de gemeente op, iedereen is blij met hem. Er komen mensen van buiten tot bekering, het is tot heil van de naaste, maar . . .  het versterkt zijn persoonlijk geloof niet, hij brandt op, dan is de zaak niet in balans.

En zo geldt het voor alle vier de criteria. Iemand kan evangelist zijn en er zijn veel bekeerlingen, het versterkt hem zelf ook enorm in zijn geloof, maar door zijn handelswijze waarbij hij zonder overleg maar van alles doet(1), wordt de gemeente totaal niet opgebouwd. Het geeft onrust, mensen voelen zich niet serieus genomen, dan gaat het toch niet goed.

Hier geldt de uitspraak van Jezus dat mensen zullen komen en zeggen: wij hebben in Uw Naam geprofeteerd en boze geesten uitgedreven, veel krachten gedaan, en dan zal Jezus tegen hen zeggen: Ik heb u nooit gekend, want je hebt niet de wil van Mijn Vader gedaan.


Het vijfde criterium

Waarom niet een 5e criterium: “Is het in overeenstemming met het Woord van God, de Bijbel?” Natuurlijk dienen dingen in overeenstemming met Gods Woord te zijn. Dat is namelijk een onderdeel van het 1e criterium: is het tot eer van God maar dan in combinatie met de overige criteria.

We kunnen elkaar de wet voorhouden, maar zo zegt de Bijbel: Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Bouw je elkaar op en versterk je het geloof met het Woord of sla je elkaar om de oren met de Bijbel?

Met andere woorden, als alle vier criteria aanwezig zijn, dan kan het niet anders dan dat het in overeenstemming is met het Woord van God.

 


Het leven van de gemeente

Het gemeente zijn ziet er zo uit, (Handelingen 2:42-47):

 1. volhardend met elkaar de Bijbel bestuderen,
 2. de gemeenschap met elkaar blijven onderhouden,
 3. het ter nagedachtenis aan het werk en de dood van Christus regelmatig het avondmaal vieren,
 4. samen blijven bidden,
 5. eensgezind bij elkaar komen,
 6. alles doen met vreugde en eenvoud van hart,
 7. het aanbidden en loven van God.

Sleutelwoord bij het leven van de gemeente is “gemeenschap”. Wanneer er niet gezamenlijk het avondmaal wordt gevierd, niet samen wordt gebeden, er geen gemeenschappelijke aanbidding is, dan verarmd het lichaam. Een ander gevaar is dat er elitaire groepjes ontstaan. Die zich zien als de voorbidders, de Bijbelvorsers, e.d. En ja, natuurlijk is er verscheidenheid in gaven, niet iedereen heeft de zelfde gaven, maar laat het in het midden van de gemeente plaatsvinden in het besef dat alle delen van het Lichaam elkaar nodig hebben.

De grootte van de gemeente

Wanneer is er nog sprake van onderling omzien,  eensgezind bij elkaar komen, gemeenschap met elkaar onderhouden, gezamenlijk de Bijbel bestuderen?

De eerste gemeente die door Lucas beschreven wordt in Handelingen had alles gemeenschappelijk. Er waren duizenden en duizenden tot bekering gekomen. Ze hadden geen gebouw waarin ze samenkwamen. Ze kwamen in de huizen bij elkaar in kleine groepjes waar ze het avondmaal vierden en God aanbaden en elkaar onderwijs gaven.

Door de vervolgingen werden ze ook over het land verspreid waardoor het evangelie zich enorm uitbreidde.

De gemeente te Jeruzalem fungeerde als moedergemeente. Vragen werden naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem gestuurd. Die werden in het midden van de gemeente behandeld waarbij een ieder instemde met het antwoord. Ook de resterende gelovigen in Jeruzalem zullen geen grote gemeente zijn geweest om op deze wijze te kunnen functioneren. In alles zie je dat de gemeenschap met elkaar bepalend was en zij daarom thuis  samenkwamen.

Organisme

Het lijkt mij dat door de groei van de kerk er ontzettend veel organisme verloren is gegaan en organisatie voor teruggekomen is.

Mijn persoonlijke opvatting is om een gemeente zo klein mogelijk te houden. Hij moet in de huiskamer passen. Deze kleine groepen kunnen elkaar steunen in de gaven die een ieder heeft, maar ga dat niet organiseren. Organiseren betekent functies en posities.

 


Naar de volgende pagina waar we naar de missie en het doel van de gemeente gaan kijken.

 

NOOT:

(1) Vaak met een beroep op het feit dat men oudste is. En ziet zichzelf als leider die de gemeente voorschrijft wat er moet gebeuren. In plaats dat men als oudste juist op zoek gaat naar wat Jezus in de gemeente heeft gegeven aan gaven.

Vasten

VASTEN IN HET OUDE TESTAMENT

 • Om de wil van God te leren kennen
 • In nood of rouw om de Here te raadplegen
 • Ter verootmoediging, bekering en erkenning dat gezondigd is en de Here verbidden

Dus altijd om de stem van God te verstaan

 

VASTEN IN HET NIEUWE TESTAMENT

 • Tot verkrijging van het geloof in de kracht van God (Mat.17:14-21)
 • Voor het opdragen in een bediening (Hand.13:2-3; 14:23)

Dus altijd om geloof in de kracht van God

 

VASTEN ALS EEN WIJZE VAN GOD DIENEN

Vasten wordt vrolijkheid en vreugde, je licht zal opgaan, duisternis verdwijnt, geeft nabijheid en vergelding van God als je:

 • de boeien der goddeloosheid losmaakt, de banden van het juk ontbindt, verdrukten vrijlaat en elk juk verbreekt, voor de hongerigen je brood breekt en arme zwervelingen in je huis brengt, naakten kleedt, je niet onttrekt aan eigen vlees en bloed, het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, hongerigen en verdrukten verzadigt met wat jezelf zou willen hebben (Jes.58)
 • eerlijk recht spreekt, elkaar liefde en barmhartigheid bewijst, weduwe noch wees verdrukt, niet in je hart elkaars onheil beraamt, niet voor jezelf, maar voor God vast; Hem gehoorzaam bent (Zach.7)
 • waarheid en vrede liefhebt (Zach.8:19)
 • je totaal toewijdt aan de dienst van God (Hanna, Luc.2:37)
 • het onzichtbaar voor de mensen doet ( Mat.6:16-18)

 

VASTEN WANNEER (Mat.9: 14-15; Luc.5:33-34)

Je kunt niet (de bruiloftsgasten laten) vasten en treuren als de bruidegom bij je (hen) is. Er zullen tijden zijn dat de bruidegom van je hen is weggenomen, dan zul je vasten, zegt Jezus!

Met andere woorden als wij de relatie met Jezus willen verdiepen, of die zelfs kwijt zijn. Als wij  iets van de aanwezigheid van de Bruidegom zijn kwijtgeraakt.

 • Als wij  Gods stem willen verstaan.
 • Als wij weer geloof willen hebben in de kracht van God waardoor wonderen gebeuren
 • Als wij willen jukken verbreken, willen leven in omzien naar anderen, enz.

Wij verlangen naar vrolijkheid en vreugde, dat ons licht zal doorbreken als de dageraad en onze wond zich spoedig zal sluiten, dat in de duisternis ons licht zal opgaan en onze donkerheid zal zijn als de middag. Dat de Here ons voortdurend zal leiden. Dat we de overoude puinhopen zullen herbouwen en de grondvesten van vorige geslachten zullen herstellen. Dat we genoemd zullen worden: HERSTELLERS VAN BRESSEN, HERBOUWERS VAN STRATEN.

2.2 Jezus in ons


Je bent hier: Home » leven

Door de Heilige Geest woont Jezus in ons en ontvangen wij daarmee het karakter van God.

Daarom roept Jezus alle mensen op om zich om te keren naar Hem, omdat Hij dat goede bericht voor ze heeft. Maar er is veel meer in dat goede bericht. Niet alleen wij worden  ten goede veranderd, maar de hele wereld.

Namelijk: er is een Koninkrijk komende van gerechtigheid. Waar geen duistenis meer is, geen ziekte of dood, geen oorlogen, geen haat. Het is een Koninkrijk van Leven, Licht en Liefde.

Het leven is dus geen doodlopende weg en het is niet zinloos. Het is niet hopeloos, maar er is hoop. Wanneer? Eigenlijk nu al. Als je in geloof je leven durft overgeven aan Jezus. Dan wordt het: Jezus in jou. Jezus in ons.

Jezus in ons
Jezus in jou, Jezus in ons

Degene die de dood overwon en nu leeft in eeuwigheid, volmaakt.

Dat is een doelbewuste keuze voor Hem maken en dat zichtbaar maken door je te laten dopen als bewijs dat je Jezus wilt volgen en weten dat daardoor jouw zonden zijn afgewassen, vergeven. Je wilt een nieuw leven; je wilt Jezus in jou.

Karakterverandering

Jezus reageert daarop door met Zijn Geest in jou te komen wonen. In de eerste plaats heeft dat karakterverandering tot gevolg. De Bijbel noemt dat dat zo iemand een nieuwe mens wordt, opnieuw geboren wordt, vernieuwd wordt in zijn denken. Dat is Jezus in jou. Jezus in ons.

-0-0-0-0-0-

Wat was het eerste wat Jezus deed toen Hij de dood had overwonnen en naar de hemel ging en aan de rechterhand van Zijn Vader mocht gaan zitten?

Hij stortte de Heilige Geest uit op zijn discipelen, ongeveer 120 personen.

 • Zoals de Zoon het dierbaarste was dat God, de Vader ons schonk voor onze redding,
 • zo is de Heilige Geest het mooiste wat de Zoon ons heeft gegeven voor ons beleven van die redding.
 • Door ons geloof in de Zoon zijn wij gereinigd
 • en door de Heilige Geest worden wij geholpen daarmee in overeenstemming heilig te leven; Hij is onze Helper die meetilt aan ons leven in Christus.
Johannes 14:16-24

Jezus  kwam na Zijn hemelvaart onmiddellijk zijn belofte na die Hij op aarde aan zijn discipelen had gegeven:

“Ik zal de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Trooster geven . . .  namelijk de Geest van de waarheid . . .  Hij zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.”

En dan staat er iets bijzonders:

“Ik kom tot u. Nog een klein poosje en de wereld zal Mij niet zien of bemerken, maar jullie wel, want ik leef en jullie ook. Op die dag zullen jullie weten en bemerken dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij en Ik in jullie.”

Zo zie je ook de Drie-enig God. Waar de Geest is daar is Jezus en wie Jezus ziet, ziet de Vader.

Jezus in ons

Met de inwoning van de Heilige Geest woont Jezus zelf in ons. Sterker, dan zegt Jezus: . . . . Mijn Vader en Ik zullen naar hem die mijn woorden in acht neemt toekomen en Wij zullen bij hem intrek nemen.

En steeds als er mensen tot bekering kwamen, werden ze vervuld met de Heilige Geest. En dat is nu nog steeds zo. Jezus en de Vader wonen door de Geest in ons.

En de geestelijk dode mens wordt weer beeld van God, een geestelijk mens(1).

 

Wat zijn de gevolgen van die Heilige Geest in ons; wat brengt dat met zich mee?

Zie daarvoor de volgende pagina’s.

 


 

Noot:

(1) Zie hierover het artikel “Het moedergebod”.

Sterven, en dan . . . ?

Sterven, en dan . . . ?
Sterven, en dan . . . ?

Als we sterven, gaan we dan gelijk naar de hemel of moeten we op de jongste dag wachten? Klik op de volgende link om bijgaand artikel daarover te lezen: tijd en eeuwigheid.

Een ander punt is: Maar, . . . .  hoe zal ik daar zijn?

Hoe zal het eeuwige leven zijn? Een vraag die elke gelovige wel bezig houdt in min of meerdere mate.

De belangrijkste bron is wat God daar zelf over zegt in de Bijbel. Daarnaast zijn erg veel getuigenissen van mensen die “in de hemel” zijn geweest. Hetzij door bijna-dood ervaringen, hetzij in visoenen of dromen.

Gelijkvormig aan Jezus en toch zo anders

Nu zegt de Bijbel eenvoudig dat ons armzalig lichaam door Jezus gelijkvormig gemaakt wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, Fil.3:21 en ook dat wij zullen zijn als de engelen – niet meer huwende, omdat we niet meer kunnen sterven, Luk.20:36. Dat betekent in de eerste plaats dat we dan weer volledig mens zullen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God, dus mannelijk en vrouwelijk en Geest, een volkomen drie-eenheid. Maar ook, – en dat is nieuw, want voor de zondeval kon de mens zich vermenigvuldigen -,  dat er geen voortplanting en geen vegetatie zal zijn. Eten doe je dan niet meer om in leven te blijven, maar omdat het lekker is. En gelijk zijn aan het verheerlijkte lichaam van Jezus zal inhouden dat we geen gebreken meer hebben. Dat wil zeggen, geen ziekten en geen aftakeling, geen degeneratie.  – – –  Maar wat we hier in dit leven hebben opgelopen, kan in verheerlijkte staat wel ons tot eer en glorie zijn. Denk aan de wonden van Jezus die zichtbaar  blijven. (1)

Verschillend en toch volledig gekend

Er zullen verschillen zijn, gelukkig. Maar ze worden niet als meer en minder gezien of ervaren. We zien de ander niet hoger of dichter bij Jezus, maar we zien elkaar op de plaats waar iemand precies past. En we zijn er blij mee.  We zijn blij met de plaats die we zelf hebben, omdat hij zo naadloos bij ons past.

Jaloersheid is volledig vervangen door gunnen. Ambitie door de ander uitnemender achten dan jezelf.

Maar hoe ben ik dan? Geen karakter fouten meer. En hoe kennen anderen mij? Volledig gekend worden zoals je bent en daarvoor van je gehouden worden. Niet meer onbegrepen zijn.

Volledig gekend worden, betekent ook dat jij anderen volledig herkent. Ja, je herkent je vader en moeder, je kinderen, je geliefde. En je zult een nog diepere inniger relatie met hen hebben dan hier ooit het geval was.  Maar je herkent ook iedereen. Dat is nieuw. je zult iedereen kennen en kennen zoals hij of zij is.

Adam en Eva kennen

Maar dat betekent ook dat we Adam en Eva zullen herkennen. Kan dan de gedachte in ons opkomen: het is aan jullie te wijten dat er zoveel duizenden jaren ellende zijn geweest.  Nee, dat kan niet omdat we dermate een met elkaar zijn, dat het een volledig gezamelijke schuld is. God had ook met Piet en  Grietje kunnen beginnen, dan was het precies hetzelfde geweest. Adam en Eva staan voor de totale mensheid, want zij waren de totale mensheid. De dieren en de flora, die kunnen wel de mensheid verwijten dat zij door ons ook onder vloek zijn gekomen.(2)

 


Noten:

(1) Na de opstanding herkennen de discipelen Jezus niet, blijkbaar vanwege zijn verheerlijkte lichaam. En toch heeft Hij de littekens die Hij aan hen toont.

(2) Zo anders als bij de engelen. Engelen zijn door God in een keer in legioenen geschapen. Daar is ook geen voortplanting het totaal aan engelen is door God in een keer geschapen.  Daar zie je dan dus ook dat alleen de gevallen engelen onder de vloek liggen en niet alle engelen.

1.6.2 Het moeder-gebod


Je bent hier: Home » leven

 

We zagen dat God een verbod gaf, zodat de mens de kans en mogelijk had een keus te maken. Een eerste gebod: Het moeder-gebod.

Dat het geen vrijblijvende zaak was, wordt volkomen duidelijk doordat God naast het verbod ook de gevolgen vermeldt bij overtreding van het verbod: Voorzeker sterven!

Bij overtreding zul je sterven. Sterven? Niet eten van de boom, dat begrijp ik; niet aankomen, niet eten. Maar sterven, wat is sterven? Een begrip dat toch totaal niet in het Paradijs zal zijn voorgekomen. Dat Adam dit toch heel goed begrepen zal hebben, gaan we zien wanneer we bedenken dat de lading van het woord is: niet meer bestaan, in een toestand van ballingschap zijn, volkomen afgesneden zijn. Zoals het volk Israël in ballingschap was en niet meer bestond in het land Israël, zo zal Adam in ballingschap gaan door zijn ongehoorzaamheid aan God. Afgesneden worden van de plaats van zijn bestemming waar hij tot zijn doel komt. Dan zal hij zijn doel volledig missen. De betekenis van het begrip ‘zonde’. Deze begrippen: zonde en sterven liggen dus heel dicht bij elkaar. En na de foute keuze gebeurt dat ook: de mens moet de goede hof, de plaats van zijn bestemming, verlaten en gaat in ballingschap.

Maar het gaat verder. Adam was naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Een geestelijke mens. Op het moment dat Adam ongehoorzaam is, sterft letterijk die geestelijke mens. Dan is Adam niet langer het beeld en de gelijkenis van God. Pas de tweede Adam, Christus, zal weer “het Beeld van de onzichtbare God” genoemd worden, Kol.1:15.

Maar de mens(-heid) ligt in de dood, is geestelijk gestorven. God constateert dat ook in Gen.3:19, u bent uit de aardbodem genomen, stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Geen woord meer over de ingeblazen levensadem(geest), geen woord meer over het zijn van beeld van God. God heeft het alleen nog maar over hem die van de aarde(Adam) is die zal terugkeren naar die aarde(Ha’adama).

Jezus Christus heeft mogelijk gemaakt dat wij weer geestelijke mensen zijn. Zijn allereerste daad na zijn overwinning, waardoor Hij naast de Vader mocht gaan zitten, was de Geest uitstorten, ons die in Hem geloven, vullen met Geest. En hoe vaak worden wij niet opgeroepen te wandelen in de Geest, te leven door de Geest, de werken doen uit de Geest. Alles draait om naar de Geest te leven, beeld van God te zijn! Ef.4! Zo was het ooit en zo zal het weer zijn.

Als je je eigen weg gaat en niet voor Mij kiest, die Liefde en goed is, dan zul je het kwaad leren kennen.

Is dat het gevolg van de ongehoorzaamheid of de straf van God op die ongehoorzaamheid? Laten we zeggen dat God het zo heeft ingericht dat wanneer de mens niet in liefde voor Hem kiest, hij niet langer het beeld van God is en daarmee geestelijk dood.

-0-0-0-0-

Het moedergebod is te vergelijken met een handleiding bij een apparaat. Dat geldt voor alle geboden die God heeft gegeven. Als je zo handelt als Ik zeg dan gaat het goed met je. Dan werkt het apparaat het beste. Namelijk, Ik heb de mens geschapen met gerichtheid op Mij. Zolang hij gericht blijft op Mij zal het hem welgaan. Dus gebruik de handleiding en ga niet zelf proberen hoe het werkt.

Sla niet dood, steel niet, pleeg geen overspel, begeer niet wat van een ander is. Want zo heb Ik de mens niet gemaakt. Als Hij die dingen wel doet dan is dat slecht voor de mens. Dan gaat het apparaat stuk.

Naar de volgende pagina.


Noten

(29) Letterlijk: stervende sterven. Een zeer krachtige uitdrukking, maar die ook aangeeft dat het een proces is dat al in gang wordt gezet tijdens de weg naar de daad.