Tag archieven: Liefde

5.0.2 De fundamenten van de gemeente


Je bent hier: Home » Liefde

De fundamenten van de gemeente.

De fundamenten van de gemeente
De fundamenten van de gemeente

 

Vier  fundamenten van de gemeente zien we in de Bijbel.

1. Jezus

Het begint met Jezus. Hij is het Fundament van de gemeente (1Korinthe 3:11).

Zijn komst naar de aarde als Zoon van God, luidt een nieuw tijdperk in.

Er moest iets rechtgezet worden. Adam en Eva hadden in het Paradijs de opdracht van God gekregen de aarde door gehoorzaamheid te onderwerpen voor het koninkrijk van God. Daarin hadden zij jammerlijk gefaald.

Daarvoor kwam Jezus. God wilde door Hem de wereld toch met zichzelf verzoenen en deed dat door vrede te maken. Hij bracht het ultieme offer: de kruisdood van Zijn Zoon.

En Jezus slaagde. In Zijn liefde voor Zijn Vader bleef Hij gehoorzaam tot het einde.

God heeft Hem daarom uitermate verhoogd en een Naam boven alle naam gegeven (Filippenzen 2:9; Hebreeën 1:4).

Daarom is er alleen door Hem redding, behoud, heil (Efeze 2:20-22).

Daarom kan de gemeente alleen door Hem bestaan (Kolossenzen 2:7).

God heeft Hem daarom tot Hoofd van de gemeente gemaakt, de Hoeksteen. Want met Zijn offer, Zijn bloed, kocht Hij ons vrij uit de slavernij van satan, tot Zijn eigendom. (Denk nog even aan de vergelijking met de uittocht van Israël uit Egypte). Geen slaven meer, maar vrije kinderen van God.


2. Apostelen en profeten

De Bijbel noemt apostelen en profeten als fundament van de gemeente. Zij hebben het Woord van God verteld en doorgegeven. Zowel het geschreven Woord (Logos, de Bijbel) als het rechtstreeks ontvangen Woord in specifieke situaties (Rhema, profetieën) (Efeze 2:20).

En nog steeds mogen wij erop uitgaan en het Woord van God doorvertellen aan de mensen. Het is het fundament van elke daardoor nieuw ontstane gemeente.


3. Het geloof

De Bijbel roept ons op gefundeerd te blijven in het geloof (Kolossenzen 1:23). Want daardoor blijven we in Christus en plaatst Hij ons heilig, smetteloos en onberispelijk voor God de Vader. Daardoor zal de Vader ons kennen als Zijn kinderen (2 Timotheüs 2:19).


4. De liefde

Ten slotte het fundament waar Jezus al naar verwees en dat is de liefde (Efeze 3:17). Want zonder de liefde voor elkaar zul je nooit met elkaar de diepte van Gods liefde begrijpen.

De liefde is zo van fundamenteel belang in de gemeente, dat de Bijbel zelfs zegt dat als ook maar iets gedaan wordt zonder liefde, alles volkomen waardeloos is (1Korinthe 13).

Daarom heeft Jezus dit fundament ook als opdracht aan de gemeente gegeven, Joh.13:34-35; 15:12-17.

 


Naar de volgende pagina met betrekking tot de kracht van de gemeente.

 

Relatie wederkerigheid vereist vrije wil

Een relatie wederkerigheid vereist vrije wil.
Relatie wederkerigheid vereist vrije wil
Wederkerigheid

Contact wordt pas een relatie als de ander er wat aan heeft . . . . . . .

God wil relatie met de door Hem geschapen mens.

Wat heeft God aan het contact en wat heeft de mens aan dat contact, zodat het inderdaad een relatie kan zijn. Een liefdesrelatie nog wel.

zie  de pagina: Het voorwaardelijk spreken van God

1.6.1 Heersen door liefde


Je bent hier: Home » Liefde

 

God had scheppend en zegenend gezegd: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over alle levende wezens, Gen.1:28. Is dat heersen door liefde?

Onderwerpen vs genieten . . . verwoest vs fantastisch
Op zich wat wonderlijke termen: heersen en onderwerpen. Je zou verwachten dat God tegen de mens zegt: ga genieten van die heerlijke en fantastische schepping. Ik heb geconstateerd dat alles wat Ik heb geschapen zeer goed is. Er is geen zonde, maar weelderige flora en een totaal stabiel klimaat, waar zich door kleding warm houden totaal niet speelt, maar ook niet in het geding is vanwege de totale afwezigheid van begeren buiten God om.

Dus hoezo onderwerpen en heersen???

Totdat we ons realiseren, dat de aarde totaal verwoest was en satan op de aarde was geworpen en dat er dus dood en verderf, totale duisternis heerste. Satan, de beheerser van de wereld, 1Kor.2:6-8.

Herstel van het Koninkrijk

In die totale duisternis van leegte en verwoesting, schept God een segment, de hof, van licht en mogelijkheid tot leven. Een bruggenhoofd van waaruit de mens zijn grote opdracht kan gaan vervullen.

Onderwerp deze aarde aan je en breng haar terug als mijn Koninkrijk. En wanneer heel de aarde onder jouw heerschappij is, wanneer jij alle heerschappij, alle macht en kracht van deze duisternis onttroond zal hebben,  dan draag je het koningschap over aan Mij, 1Kor.15:24.

Als beloning mag je dan eten van de boom des levens en ontvang je eeuwig leven. Geen tijd meer, geen bouwen en bewaren, geen geestelijke strijd, maar een eeuwig genieten van het zijn.

Door Mijn Geest
Maar doe het niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest.
Overal waar jij gaat, en kiest Mij lief te hebben, daar vestig je mijn Koninkrijk. Alleen op die manier overwin je satan, niet in eigen kracht, maar door Mij lief te hebben, Mij te gehoorzamen. Waarom?
Door de ongehoorzaamheid van satan en zijn haat naar God was de aarde een plek van duisternis.
Door te laten zien dat wat God schept wel in liefde ervoor kan kiezen Hem te gehoorzamen, wordt het Koninkrijk van God weer gevestigd.

Door dat te laten zien, God lief te hebben, overwin je satan.

Naar de volgende pagina.