Tag archieven: overwinnen

2.2 Jezus in ons


Je bent hier: Home » overwinnen

Door de Heilige Geest woont Jezus in ons en ontvangen wij daarmee het karakter van God.

Daarom roept Jezus alle mensen op om zich om te keren naar Hem, omdat Hij dat goede bericht voor ze heeft. Maar er is veel meer in dat goede bericht. Niet alleen wij worden  ten goede veranderd, maar de hele wereld.

Namelijk: er is een Koninkrijk komende van gerechtigheid. Waar geen duistenis meer is, geen ziekte of dood, geen oorlogen, geen haat. Het is een Koninkrijk van Leven, Licht en Liefde.

Het leven is dus geen doodlopende weg en het is niet zinloos. Het is niet hopeloos, maar er is hoop. Wanneer? Eigenlijk nu al. Als je in geloof je leven durft overgeven aan Jezus. Dan wordt het: Jezus in jou. Jezus in ons.

Jezus in ons
Jezus in jou, Jezus in ons

Degene die de dood overwon en nu leeft in eeuwigheid, volmaakt.

Dat is een doelbewuste keuze voor Hem maken en dat zichtbaar maken door je te laten dopen als bewijs dat je Jezus wilt volgen en weten dat daardoor jouw zonden zijn afgewassen, vergeven. Je wilt een nieuw leven; je wilt Jezus in jou.

Karakterverandering

Jezus reageert daarop door met Zijn Geest in jou te komen wonen. In de eerste plaats heeft dat karakterverandering tot gevolg. De Bijbel noemt dat dat zo iemand een nieuwe mens wordt, opnieuw geboren wordt, vernieuwd wordt in zijn denken. Dat is Jezus in jou. Jezus in ons.

-0-0-0-0-0-

Wat was het eerste wat Jezus deed toen Hij de dood had overwonnen en naar de hemel ging en aan de rechterhand van Zijn Vader mocht gaan zitten?

Hij stortte de Heilige Geest uit op zijn discipelen, ongeveer 120 personen.

 • Zoals de Zoon het dierbaarste was dat God, de Vader ons schonk voor onze redding,
 • zo is de Heilige Geest het mooiste wat de Zoon ons heeft gegeven voor ons beleven van die redding.
 • Door ons geloof in de Zoon zijn wij gereinigd
 • en door de Heilige Geest worden wij geholpen daarmee in overeenstemming heilig te leven; Hij is onze Helper die meetilt aan ons leven in Christus.
Johannes 14:16-24

Jezus  kwam na Zijn hemelvaart onmiddellijk zijn belofte na die Hij op aarde aan zijn discipelen had gegeven:

“Ik zal de Vader bidden en Hij zal jullie een andere Trooster geven . . .  namelijk de Geest van de waarheid . . .  Hij zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.”

En dan staat er iets bijzonders:

“Ik kom tot u. Nog een klein poosje en de wereld zal Mij niet zien of bemerken, maar jullie wel, want ik leef en jullie ook. Op die dag zullen jullie weten en bemerken dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij en Ik in jullie.”

Zo zie je ook de Drie-enig God. Waar de Geest is daar is Jezus en wie Jezus ziet, ziet de Vader.

Jezus in ons

Met de inwoning van de Heilige Geest woont Jezus zelf in ons. Sterker, dan zegt Jezus: . . . . Mijn Vader en Ik zullen naar hem die mijn woorden in acht neemt toekomen en Wij zullen bij hem intrek nemen.

En steeds als er mensen tot bekering kwamen, werden ze vervuld met de Heilige Geest. En dat is nu nog steeds zo. Jezus en de Vader wonen door de Geest in ons.

En de geestelijk dode mens wordt weer beeld van God, een geestelijk mens(1).

 

Wat zijn de gevolgen van die Heilige Geest in ons; wat brengt dat met zich mee?

Zie daarvoor de volgende pagina’s.

 


 

Noot:

(1) Zie hierover het artikel “Het moedergebod”.

3.1 Verschillende perspectieven in het boek Openbaringen


Je bent hier: Home » overwinnen

Verschillende perspectieven of invalshoeken

de ruiters in de verschillende perspectieven in het boek Openbaringen
De ruiters in de verschillende perspectieven

We moeten er op letten dat Johannes verschillende openbaringen krijgt. Dat betekent dat een nieuwe onthulling niet in tijd hoeft aan te sluiten bij het voorgaande. We zullen dan ook ontdekken dat heel de geschiedenis van de aarde vanuit verschillende perspectieven steeds opnieuw wordt beschreven, maar dat in die  beschrijving van die verschillende perspectieven, de nadruk steeds verder opschuift naar het einde van de geschiedenis.

Het begin van een nieuw perspectief op de beschrijving van de geschiedenis is eenvoudig te herkennen, doordat Johannes dat zelf aangeeft. Zie bijvoorbeeld 4:1 waar staat: Na deze zag ik . . . Dit is een begrijpelijk voorbeeld omdat hoofdstuk 2 en 3 duidelijk een aardse beschrijving geven van de gemeente en hoofdstuk 4 duidelijk een hemelse situatie beschrijft. Verder zijn deze perspectieven te herkennen aan het feit dat ze altijd beginnen met de beschrijving van Christus als Overwinnaar.

De volgende perspectieven, (dus omschrijvingen van de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken), zijn op die manier waar te nemen:

 1. De gemeente; 1:10 – 3:21
 2. Het aardrijk, de geschiedenis van de tijd, de fysiek waarneembare werkelijkheid; 4:1 – 11:19
 3. Het Babylonisch rijk, het door het rijk van satan geïnfiltreerde aardrijk, de geestelijke merkbare werkelijkheid; 12:1 – 19:21
 4. Het rijk van satan; 20:1 – 15
 5. Het eeuwig konink-rijk van God; 21:1 – 22:5

En let nu op:

Deze verschillende perspectieven zijn verschillende invalshoeken, maar gaan wel allemaal over wat is gebeurd vanaf het moment dat Jezus in het vlees verscheen tot aan het moment dat Hij in heerlijkheid verschijnt.

Dat betekent  dat ze op elkaar te leggen zijn !!! Dit geldt met name voor de perspectieven 2, 3 en 4. En dan gaan teksten elkaar uitleggen!!!  Het 2e perspectief beschrijft wat er in de fysieke werkelijkheid op aarde gebeurt, waarneembaar. Het 3e perspectief beschrijft wat er in de geestelijke wereld gebeurt, merkbaar. En het 4e wat in het rijk van satan gebeurt.

Zie het schema: openbaring schematisch.

In een apart artikel behandelen we het duizendjarig rijk.

Verschillende perspectieven, maar één en dezelfde Overwinnaar

Als we naar het schema kijken dan zien we onmiddellijk dat elk perspectief begint door Christus als het overwinnend Lam te schetsen. Wat een geweldige troost. Of het nu in onze werkelijkheid is, of in de hemelse gewesten of in het rijk van satan; Jezus is Overwinnaar. Aan Hem is alles onderworpen. Hij is de alfa en omega, het begin en het einde, Hij omvat alles. En dat vanaf het moment dat Hij riep: ” Het is volbracht.”

Jezus als ruiter op het witte paard

Dat wordt nog eens extra benadrukt bij het openen van de zegels van de boekrol, 6:1-2 en de totale wereld geschiedenis zichtbaar wordt. Als eerste verschijnt dan de ruiter op het witte paard die een kroon ontvangt en al overwinnend uittrekt over de aarde. Mocht het een vraag zijn of dat Jezus wel is, dan kijken we bij een ander perspectief op het zelfde moment, 19:11 en zien dat daar ook sprake is van de ruiter op het witte paard die vervolgens  het Woord van God wordt genoemd. Het is evident dat dit Jezus is. En zo legt het ene perspectief het andere uit. De hele wereld geschiedenis zoals die in hoofdstuk 6 wordt beschreven door opening van de zegels heeft maar een betekenis: het Lam is Getrouw en Waarachtig en velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid, 19:11-12.

Wat een geweldige troost, wat er ook door de overige ruiters wordt aangericht, dwars daardoor heen zie je door heel die wereldgeschiedenis dat Jezus overwinnaar is en blijft. Hij gaat ook voor die andere ruiters uit. Dit is wat we als eerste zien als we naar die wereldgeschiedenis kijken: Jezus, overwinnaar!!! En die overwinning wordt steeds zichtbaarder. In die zin loopt de wereld geschiedenis niet uit op een catastrofe, maar juist op de totale vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.

Het Lam is geen weerloos lammetje. Door zich weerloos ter slachting te hebben laten leiden, is Hij nu de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, 5:5. Het lijkt dat de volken woelen, ze spannen samen en verzetten zich, maar God heeft ze aan zijn Zoon in bezit gegeven, Psalm 2. Wat een troost voor ons. Dwars door alle ellende, oorlogen en vervolging heen, mogen zijn kinderen weten dat Jezus toch de Overwinnaar in dit alles is.

En er komt  een nog grotere troost, want hoewel dit grote verdrukking door mensen is wat mensen door infiltratie van satan elkaar aandoen,  zullen de kinderen van God  de oordelen van God over deze goddeloosheid niet meemaken.

Drie perspectieven

De drie verschillende perspectieven zijn daar heel duidelijk over. Voordat de oordelen worden ingezet:

 • wordt Israël verzegeld, 7:1-8 en 14:1-5 en 19:14;
 • en de schare die niemand kan tellen zal door het Lam zelf naar de waterbronnen van het leven worden geleid en God zal hun tranen van ogen afwissen, 7:9-17.
 • Zij zullen rusten van hun moeiten, 14:13.
 • Zij volgen Jezus op witte paarden en gehuld in wit en smetteloos fijn linnen, 19:14.

Maar daarna komen onafwendbaar de oordelen van God over de aarde, 8:1-9:21, 14:14-20, 19:15.

Naar de volgende pagina waar we naar Jezus en de gemeente gaan kijken.

3.4.1 Jezus Rechter en Heer


Je bent hier: Home » overwinnen

Jezus Rechter en Heer. Rechter der wereld, Heer der gemeente.

Jezus, Rechter en Heer
Jezus, Rechter en Heer

Alles is aan Jezus Christus onderworpen. De wereld, maar ook zijn gemeente. Voor de wereld is Hij de rechter (de Vader heeft aan Hem het oordeel gegeven, en Hij komt om te oordelen de levenden en de doden) en voor de gemeente is Hij Heer. En die twee aspecten doorlopen heel het boek Openbaring.

Dat beseffende, moeten we heel het boek ook op die manier lezen.

In de eerder genoemde perspectieven zien we dan ook de volgende onderwerpen in deze volgorde steeds terug:

 1. Jezus overwinnaar (Koning)
 2. De beschrijving van de geschiedenis (Heer en Rechter);
 3. Het Lam redt zijn vrijgekochten uit Israël en de heiligen uit alle volken voordat de oordelen beginnen (Heer)(a);
 4. Het Lam begint de oordelen (Rechter);
 5. De oordelen; (Rechter)
 6. Het oordeel; de dag des Heren (Rechter en Heer);
 7. De overgang naar het eeuwig Koninkrijk (Koning);

Tenslotte: Beschrijving van dat eeuwig Koninkrijk (God is Koning).

Naar de volgende pagina


 

Noot:

(a) Dit doet op zich nog geen uitspraak over een eventuele opname van de gemeente of een duizend jarig vrederijk. Maar in alle perspectieven komt duidelijk naar voren dat, voordat Jezus het oordeel begint, Hij daarvoor de 144.000 uit Israël en de heiligen uit de heidenvolken verzegelt, laat ontkomen op de berg Sion, Hem laat volgen. In 22 : 18 zegt Jezus, wie ook maar iets toevoegt aan deze onthulling die zal de beschreven plagen worden toegevoegd. Een ieder die Zijn woorden echter in geloof aanvaardt en neemt zoals ze zijn, die zal dus deze plagen niet meemaken. Of zoals Paulus zegt: die komt niet in het oordeel.

Zij komen wel uit de grote verdrukking. Deze is dan ook niet het oordeel van het Lam. De ellende tijdens de grote verdrukking wordt door satan en zijn beest veroorzaakt om de mensen te verleiden God vaarwel te zeggen.

3.3 Overwinnaars


Je bent hier: Home » overwinnen

Regelmatig wordt er gesproken over overwinnaars, hen die overwinnen.

overwinnaars
overwinnaars

Overwinnaars zijn zij die door volharding en geloof door het bloed van het Lam  satan, het beest en zijn beeld niet aanbidden. Zij weerstaan de satan en naderen tot God. Zoals Jezus bij de verzoeking in de woestijn de satan weerstond. Na zijn doop ging Jezus vol van de heilige Geest de woestijn in. Nadat Hij daar de satan had weerstaan, keerde Hij, ondanks 40 dagen vasten, in de kracht van de Heilige Geest terug; Overwinnaar!  (Luc.4:1+14)

 • 2:1-3:21 Alle zeven gemeenten krijgen een belofte als zij overwinnen.
 • 12:11 Wanneer de draak op aarde wordt geworpen, verschijnt het koningschap van God en de macht van Zijn Gezalfde. De aangeklaagde broeders hebben daarmee satan overwonnen door het bloed van het Lam.
 • 15:2 Ook hier worden de overwinnaars genoemd, maar nu als overwinnaars van het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam. Zij zingen het lied van het Lam. In 13:9b stond al dat uit het feit dat zij het beest niet aanbidden hun volharding en geloof blijkt. Daarmee zijn zij overwinnaars.
 • 21:1-7 Tenslotte zegt God tegen Johannes wie overwint zal dit nieuwe Jeruzalem beërven. Hij ontvangt gratis het water des levens en zal God tot een zoon zijn en God hem een God.
Overwinnaar, een radicale boodschap

Het is een radicale boodschap. Alles of niets.  Geen knieval voor satan en zijn beest. De wereld haten.  Alles wat je niet in aanbidding voor God doet, is niet tot eer van Hem. En dat is precies wat satan wil: God niet dienen met je hele leven; met alles van je leven.

Maar . . . . hoe kunnen we wij dat ooit? Door het bloed van het Lam. Onze gewaden in zijn bloed wassen. In Hem . . . . in Hem . . . .  in Hem blijven. Dan ben je meer dan overwinnaar. Wat is meer dan overwinnaar zijn, Rom.8:37? In Christus heb je de overwinning, maar je bent meer dan overwinnaar als je  in al het lijden (verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard) vervolgens toch leeft uit die overwinning. Als je leeft als een overwinnaar, in situaties die jou lijken te overwinnen, dan ben je meer dan overwinnaar.

Is dat makkelijk gezegd?

 • Het is het geloof, de overtuiging en de ervaring dat geen lijden je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here, Rom.8:38-39.
 • Dan overwin je door het bloed van het Lam en door je getuigenis. Je verloochent Christus niet al kost het je leven, Op.12:11.

In wat voor omstandigheden dan ook, je blijft vasthouden dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald over die omstandigheden.

Omdat je weet: er niets dat mij kan scheiden van Zijn liefde.

Naar de volgende pagina

3.2 Jezus tussen de gemeenten


Je bent hier: Home » overwinnen
Jezus tussen de gemeenten
Jezus tussen de gemeenten

Johannes komt in vervoering van de geest en hoort achter zich een luide stem als van een bazuin,1:10.

Als hij dan achterom kijkt, om te kijken van wie de stem is die hij hoort, ziet hij als eerste niet de verheerlijkte Christus van wie de stem is, maar als eerste ziet hij de gemeenten. Zelfs in zijn verheerlijkte toestand laat Christus Johannes eerst Zijn gemeente zien. Het gaat Jezus om Zijn gemeente, Zijn Lichaam. Ook dat is cruciaal om te onthouden voor een goed verstaan van dit boek. Zelfs de totale geschiedenis van het OT was daar dienstbaar aan. Zie Hebr.11:39-40. Namelijk dat Christus zich uit het totale menselijk geslacht zich zijn gemeente tot volmaaktheid laat komen.

En temidden van de gemeente ziet hij de Zoon des mensen. Het is Jezus tussen de gemeenten. Hier staat wat Jezus de discipelen had beloofd: Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld (Mat.28:20), tot en met de grote oordeelsdag, de dag des Heren. Een belofte die de discipelen in geloof  mochten aanvaarden.

Het buitengewoon krachtige hier nu is dat Johannes niet profeteert en wij dat in geloof zouden mogen aannemen als een geweldige belofte, maar dat hij terugkijkt naar de werkelijkheid van de geschiedenis van de gemeente en ziet dat Jezus de hele geschiedenis altijd in het midden van zijn gemeente is geweest. Het is voor ons een vervulde realiteit!

Hier een schematisch overzicht van  de 7 briefjes in Openbaring 2-3.
In het schema is goed te zien dat Jezus zich aan elke type gemeente anders openbaart.
Vervolgens spreekt Hij naar de meeste gemeentes een waardering uit.
Daarna waar Hij hen op aanspreekt en waarschuwt voor de gevolgen.
Ten slotte geeft Hij een bemoediging en belofte.

Naar de volgende pagina