Tag archieven: vasten

Vasten

VASTEN IN HET OUDE TESTAMENT

 • Om de wil van God te leren kennen
 • In nood of rouw om de Here te raadplegen
 • Ter verootmoediging, bekering en erkenning dat gezondigd is en de Here verbidden

Dus altijd om de stem van God te verstaan

 

VASTEN IN HET NIEUWE TESTAMENT

 • Tot verkrijging van het geloof in de kracht van God (Mat.17:14-21)
 • Voor het opdragen in een bediening (Hand.13:2-3; 14:23)

Dus altijd om geloof in de kracht van God

 

VASTEN ALS EEN WIJZE VAN GOD DIENEN

Vasten wordt vrolijkheid en vreugde, je licht zal opgaan, duisternis verdwijnt, geeft nabijheid en vergelding van God als je:

 • de boeien der goddeloosheid losmaakt, de banden van het juk ontbindt, verdrukten vrijlaat en elk juk verbreekt, voor de hongerigen je brood breekt en arme zwervelingen in je huis brengt, naakten kleedt, je niet onttrekt aan eigen vlees en bloed, het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, hongerigen en verdrukten verzadigt met wat jezelf zou willen hebben (Jes.58)
 • eerlijk recht spreekt, elkaar liefde en barmhartigheid bewijst, weduwe noch wees verdrukt, niet in je hart elkaars onheil beraamt, niet voor jezelf, maar voor God vast; Hem gehoorzaam bent (Zach.7)
 • waarheid en vrede liefhebt (Zach.8:19)
 • je totaal toewijdt aan de dienst van God (Hanna, Luc.2:37)
 • het onzichtbaar voor de mensen doet ( Mat.6:16-18)

 

VASTEN WANNEER (Mat.9: 14-15; Luc.5:33-34)

Je kunt niet (de bruiloftsgasten laten) vasten en treuren als de bruidegom bij je (hen) is. Er zullen tijden zijn dat de bruidegom van je hen is weggenomen, dan zul je vasten, zegt Jezus!

Met andere woorden als wij de relatie met Jezus willen verdiepen, of die zelfs kwijt zijn. Als wij  iets van de aanwezigheid van de Bruidegom zijn kwijtgeraakt.

 • Als wij  Gods stem willen verstaan.
 • Als wij weer geloof willen hebben in de kracht van God waardoor wonderen gebeuren
 • Als wij willen jukken verbreken, willen leven in omzien naar anderen, enz.

Wij verlangen naar vrolijkheid en vreugde, dat ons licht zal doorbreken als de dageraad en onze wond zich spoedig zal sluiten, dat in de duisternis ons licht zal opgaan en onze donkerheid zal zijn als de middag. Dat de Here ons voortdurend zal leiden. Dat we de overoude puinhopen zullen herbouwen en de grondvesten van vorige geslachten zullen herstellen. Dat we genoemd zullen worden: HERSTELLERS VAN BRESSEN, HERBOUWERS VAN STRATEN.

3.3 Overwinnaars


Je bent hier: Home » vasten

Regelmatig wordt er gesproken over overwinnaars, hen die overwinnen.

overwinnaars
overwinnaars

Overwinnaars zijn zij die door volharding en geloof door het bloed van het Lam  satan, het beest en zijn beeld niet aanbidden. Zij weerstaan de satan en naderen tot God. Zoals Jezus bij de verzoeking in de woestijn de satan weerstond. Na zijn doop ging Jezus vol van de heilige Geest de woestijn in. Nadat Hij daar de satan had weerstaan, keerde Hij, ondanks 40 dagen vasten, in de kracht van de Heilige Geest terug; Overwinnaar!  (Luc.4:1+14)

 • 2:1-3:21 Alle zeven gemeenten krijgen een belofte als zij overwinnen.
 • 12:11 Wanneer de draak op aarde wordt geworpen, verschijnt het koningschap van God en de macht van Zijn Gezalfde. De aangeklaagde broeders hebben daarmee satan overwonnen door het bloed van het Lam.
 • 15:2 Ook hier worden de overwinnaars genoemd, maar nu als overwinnaars van het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam. Zij zingen het lied van het Lam. In 13:9b stond al dat uit het feit dat zij het beest niet aanbidden hun volharding en geloof blijkt. Daarmee zijn zij overwinnaars.
 • 21:1-7 Tenslotte zegt God tegen Johannes wie overwint zal dit nieuwe Jeruzalem beërven. Hij ontvangt gratis het water des levens en zal God tot een zoon zijn en God hem een God.
Overwinnaar, een radicale boodschap

Het is een radicale boodschap. Alles of niets.  Geen knieval voor satan en zijn beest. De wereld haten.  Alles wat je niet in aanbidding voor God doet, is niet tot eer van Hem. En dat is precies wat satan wil: God niet dienen met je hele leven; met alles van je leven.

Maar . . . . hoe kunnen we wij dat ooit? Door het bloed van het Lam. Onze gewaden in zijn bloed wassen. In Hem . . . . in Hem . . . .  in Hem blijven. Dan ben je meer dan overwinnaar. Wat is meer dan overwinnaar zijn, Rom.8:37? In Christus heb je de overwinning, maar je bent meer dan overwinnaar als je  in al het lijden (verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard) vervolgens toch leeft uit die overwinning. Als je leeft als een overwinnaar, in situaties die jou lijken te overwinnen, dan ben je meer dan overwinnaar.

Is dat makkelijk gezegd?

 • Het is het geloof, de overtuiging en de ervaring dat geen lijden je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here, Rom.8:38-39.
 • Dan overwin je door het bloed van het Lam en door je getuigenis. Je verloochent Christus niet al kost het je leven, Op.12:11.

In wat voor omstandigheden dan ook, je blijft vasthouden dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald over die omstandigheden.

Omdat je weet: er niets dat mij kan scheiden van Zijn liefde.

Naar de volgende pagina

6.30 Bemoei je niet met het HOE van God

God houdt van je zoals je bent.

God houdt niet van jou op de manier zoals anderen vinden HOE jij God moet dienen. Dus bemoei je niet met het HOE van God.

Ps 119:27, Als je Gods wil begrijpt, dan ga je ook zijn wonderen zien. De SV zegt zelfs dan ga je ze betrachten, doen.

Maar wij mensen zijn erg van het “hoe”. De bijbel roept ons vaak op om Gods geboden te overdenken bij dag en bij nacht, maar dan gaan onze gedachten weer. . .

 • Hoe de dingen moeten zijn,
 • hoe de dingen gedaan moeten worden,
 • hoe je met elkaar omgaat,
 • hoe je de dingen inricht.

bemoei je niet met het HOE van God

En als de dingen niet lopen zoals wij hadden gedacht hoe ze zouden moeten lopen, dan zijn we tenminste teleurgesteld of we maken er een punt van. “Het moet anders”. Maar dan zien we het wonder niet. Dan zien we niet dat God het ‘hoe’ voor zijn rekening neemt. En dat dat vele male mooier en wonderlijker is, dan wij ooit kunnen inrichten. De loop der dingen is in Zijn hand. Steeds als wij door onze keuzes daarop inbreken, dan veranderen we wel de wereldgeschiedenis in het groot of in het klein, maar nooit ten goede. “Overgave” heet dat. Durf Hem te vertrouwen, dat zijn weg de beste is.

Wie houdt rekening met wie?
Voor je het weet, leggen we elkaar dingen op over HOE de dingen zouden moeten en ontstaan discussies en meningsverschillen.
In Romeinen 14 staat dat een zwakke iemand is die:
 • geen vlees eet,
 • de ene dag boven de andere dag stelt,
 • vasten in acht neemt,
 • geen wijn drinkt.
En dan staat er: De sterke moet de zwakke niet minachten, en geen aanstoot geven.

De zwakke moet de sterke niet oordelen, en geen aanstoot nemen. Want beiden doen het voor de Here en danken God !!!!!

Het is dus niet zozeer de vraag HOE je gelooft, maar WAAROM!

Waarom geloof ik, waarom doe je dingen, waarom vertel ik, waarom denk ik dat er iets te vertellen is?

Niet hoe, maar waarom doe je iets
Denk maar aan Ananias en Saffira.
Door de preek van Petrus komen duizenden tot bekering.

En wat gaan de nieuwbekeerden doen?

Ze volharden bij het onderwijs, de gemeenschap, het avondmaal en het bidden.
Ze zijn met de inhoud van het evangelie bezig.

Ze begrijpen de wil van God en dan, dan staat er, veel tekenen en wonderen werden door de apostelen gedaan.

En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

De manier waarop ze al deze dingen deden, HOE ze volharden bij de gemeenschap, het onderwijs, het bidden en het avondmaal?

>>>>> Door alles gemeenschappelijk te hebben, dagelijks bij elkaar te komen en huis aan huis avondmaal te vieren.

Moest dat? Is dat nu een Nieuwtestamentisch voorschrift voor de gemeente?

Nee, zegt Petrus tegen Ananias, was de grond niet van u en de opbrengst, bleef die niet tot uw beschikking?

Het gaat om WAAROM je het doet!

De gemeenteleden deden het met vreugde en eenvoud van hart en loofden God. Daarom deden ze het.

En dan volgt het wonder: de Here voegde dagelijks nieuwe bekeerlingen toe.

Arbeiders in de oogst, een generale opdracht?

De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bidt de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst!

Is dat jezelf apart zetten voor de zending? Je baan opgeven? Een extreme stap in het geloof zetten, omdat dit een opdracht van God is en Hij dan ook zal voorzien?

Allemaal HOE VRAGEN.

Maar dat is iets tussen de individuele gelovige en God. Wat geeft God jou in je hart.

Waarom zei Jezus te bidden voor arbeiders in de oogst? Omdat Hij zag dat de mensen vermoeid en afgemat waren. Dat betekent niet-meer-kunnen, zo moe. Moe van de ondraaglijke lasten die de religieuze leiders hen oplegden. Om God te dienen moet je dit en dat en zus en zo. Ze moesten van alles. Het beste is niet goed genoeg voor God.

Jezus zendt zijn discipelen uit en zegt niet dat ze de mensen van alles moeten (aan-)leren, maar Hij zegt: predik, dat het Koninkrijk der Hemelen  nabij is gekomen.

Laat dat zien door de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen. Doden op te wekken en demonen uit te drijven.

Kort gezegd: geef, in plaats van vraag.

Laat het zien waarom je het doet in plaats van voor te schrijven hoe mensen dingen moeten doen.

En dat is Jezus: Hij geeft.

De bijbel geeft weinig voorschriften over HOE we de dingen moeten doen. Maar wel dat als je de dingen doet, dat ze dan tot eer van God, tot opbouw van de gemeente, tot versterking van het persoonlijk geloof en tot heil van de naaste dienen te zijn.

De bijbel zegt: wat je ook doet, doe het met dankzegging.

Jezus zegt niet tegen Petrus na zijn verloochening, ‘hoe denk je Mij voortaan lief te hebben’, maar vraagt eenvoudig: “Heb je Mij lief?”

Als je de geschiedenissen in de Bijbel leest, dan gaat het bij alle bekende figuren mis op het HOE. We gaan op de volgende pagina’s naar een aantal bekende Bijbelse figuren kijken en een onbekende Nederlander.

 1. Kaïn
 2. Adam en Eva
 3. Abraham, Izak, Jakob en Mozes
 4. Petrus
 5. Judas
 6. Vincent
 7. David
 8. Jezus

Naar de volgende pagina.