Tag archieven: Wie is Jezus

Wie is Jezus

Identiteit
Wie is Jezus, is een vraag naar Zijn identiteit, die echter vaak wordt beantwoord met het noemen  van zaken die Hij heeft gedaan.
Maar dat is eigenlijk geen antwoord op de vraag naar wie hij is.
Ik ben . . .

Jezus heeft veel gezegd over wie Hij is. Het zijn de bekende  “Ik ben . . . ” teksten.

 • Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, Mattheus 11:29,
 • Ik ben de Christus, de Zoon van de levende God, Mattheus 16:17, Marc.14:62, Johannes 5:17,
 • Ik ben uw dienaar, Lukas 22:27, Openbaring 19:10, 22:9,
 • Ik ben het brood van het leven, Johannes 6:35, 48, 51,
 • Ik ben het licht van de wereld, Johannes 8:12, 12:46,
 • Ik ben de deur van de schapen, Johannes 10:7-9,
 • Ik ben de goede Herder, Johannes 10:11-14,
 • Ik ben de opstanding en het leven, Johannes 11;25,
 • Ik ben Meester en Here, Johannes 13:13,
 • Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14:6,
 • Ik ben de ware wijnstok, Johannes 15:1-5,
 • Ik ben de alfa en omega, de alef en de tav, de eerste en de laatste, het begin en het einde, Openbaring 1:8, 17, 21:6, 22:13, 16,

Deze uitspraken beschrijven zijn identiteit. Maar er is meer.

Belangrijk: zie het artikel over Jezus waar nog meer bijzonderheden over Hem staan.

 

 

Jezus is het Leven van God, levensbrood en levend water


Je bent hier: Home » Wie is Jezus

Jezus is het leven van God, het beeld van God, het Woord van God en het lam van God. En dat alles omdat Hij de Zoon van God is.


De Bijbel

De vraag is niet zozeer of Jezus heeft bestaan, daar is meer dan voldoende bewijs voor.

De vraag is wel cruciaal, en daar is al 2000 jaar  discussie over, wie was Jezus? Wie is Hij?

Die vraag kan alleen maar beantwoord worden als je gelooft in de waarheid van de Bijbel als het Woord van God.

Want in de Bijbel wordt die vraag klip en klaar beantwoord door God zelf, (2Petrus 1:19-21).

De Heilige Geest

Om tot de erkenning te komen dat alles wat in de Bijbel over Jezus staat ook echt de waarheid is, zal de Heilige Geest je daarvan overtuigen.  Zonder Hem begrijp je de Bijbel niet.

Het is de Heilige Geest die je laat zeggen dat Jezus Heer is, (1Korinthe 12:1-3).


Wil je weten wie Jezus is, open dan je hart voor Hem zodat de Heilige Geest je kan helpen te begrijpen wat de Bijbel over Hem zegt.


Wie is Jezus

Als christenen hierop gaan antwoorden, zullen zij al snel vertellen dat Hij hun Heiland, Redder en Verlosser is. Dat zij door Hem vergeving van zonden hebben en eeuwig leven hebben.

Maar dat is eigenlijk geen antwoord op de vraag. Dat zegt wat Hij gedaan heeft, maar niet wie Hij is; wat zijn identiteit is.

Het zou ook niet de reden moeten zijn waarom zij in Hem geloven en van Hem houden.

Als iemand je van de verdrinkingsdood redt, ben je hem of haar wel je leven lang dankbaar, maar dat wil niet niet zeggen dat je daardoor ook verliefd bent.

Het gaat God erom dat we van hem houden om wie Hij is en niet in de eerste plaats om wat Hij gedaan heeft.

Dus wie is Jezus?  In het artikel ‘Wie is Jezus’ zetten we op een rijtje wat Jezus daar zelf over zegt.

Hieronder gaan we kijken naar de  identiteit van Jezus.


Jezus is het beeld van God

Het eerste wat we leren uit de Bijbel is dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God.

Hij is de afstraling van de heerlijkheid van God, de afdruk van het wezen van God. (Hebreeën 1:3, Kolossenzen 1:15).

Jezus zelf vereenzelvigt zich volledig met de Vader, zodanig dat Hij zegt: “Wie Mij kent, kent de Vader, wie Mij ziet, ziet de Vader”. (Johannes 8:19, 14:7-9).

God is Geest. God is Licht en bewoont een ontoegankelijk licht. Niemand heeft ooit God gezien. Wij kunnen Hem ook niet zien vanwege zijn absolute heiligheid.

Maar Jezus laat God zien, laat zien wie Hij is.
Jezus laat zien dat God liefde is.
(Johannes 1:18, 16:26-28, 17:26, Romeinen 5:8, 8:39, Efeze 1:5, 2:4, 1Johannes 3:1, 4:7-16).

Jezus is het Woord van God

Het tweede wat de Bijbel ons leert, is dat God zegt dat, zoals Hij vroeger door profeten tot zijn volk sprak, Hij nu door Zijn Zoon tot ons spreekt. (Hebreeën 1:1-4).

Dat gaat zover dat als God spreekt, dan is dat Jezus. Jezus is het Woord van God.

Dat begint al bij de schepping, (Hebreeën 1:2). “Door wie Hij ook het universum geschapen heeft”.

De apostel Paulus schrijft dat Jezus de eerstgeborene is van heel de schepping, omdat door Hem alle dingen geschapen zijn, die in de hemelen en die op de aarde zijn.

Alles wat  zichtbaar en onzichtbaar is. Alle heerschappijen, machten, alles is door Hem en voor Hem geschapen, (Kolossenzen 1:15-17).

De evangelist Johannes zegt letterlijk dat Jezus, zoals hij Hem hier op aarde had gekend, het Woord van God is en dat alles door Hem, door het Woord is ontstaan, (Johannes 1:1-3+10). “Door het Woord is de kosmos ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan”.

Jezus zelf zegt dat alles wat Hij spreekt, Hij niet uit zichzelf spreekt, maar dat het de woorden van Zijn Vader zijn, (Johannes 12:49-50, 14:10).

En nog sterker zegt Hij dat Hij helemaal niets kan doen en spreken of Hij moet het de Vader hebben zien doen, (Johannes 5:19, 30, 8:38).

Jezus laat God dus niet alleen zien, Hij laat God ook horen. Jezus laat horen wat God zegt.  Hij laat horen dat God liefde is.

Jezus is het leven van God

Het derde wat de Bijbel zegt, is dat door Jezus er nieuw leven is. Wij waren naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Door de zonde is die geestelijke mens gestorven. Maar . . . . . . Jezus geeft niet alleen leven, maar Hij IS leven, het leven van God en daarmee het licht voor de mensen. Hij is het brood dat leven geeft, het levende water. Wie van Hem “eet” en “drinkt” zal nooit geestelijke honger en dorst hebben. Satan is de dood. Jezus is de opstanding en het leven.

Ook al sterven wij zolang Jezus niet terugkomt, wij zullen nooit dood gaan, maar eeuwig leven. (Johannes 1:4, 5:24-26, 6:35+51,  8:12, 11:25, Romeinen 5:18,  2Timotheüs 1:10, 1Johannes 4:14).

Jezus geeft het leven van God. Hij is brood en water waarvan je nooit meer honger en dorst krijgt.

Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Hij is het beeld van God.

Wil je weten wat God zegt? Luister naar Jezus. Hij is het Woord van God.

Wil je leven in plaats van de dood? Ga naar Jezus. Hij is het leven van God.

Jezus is:

-> de weg naar de Vader,

-> de waarheid van de Woorden van de Vader,

-> het leven dat de Vader geeft.

! Niemand komt tot de Vader dan door Jezus !  (Johannes 14:6).

Jezus is het Lam van God

(Johannes 1:29)
Waarom kwam Jezus naar de aarde?
Hij kwam het Koninkrijk van Zijn Vader op aarde vestigen.
~~ Liefde, Licht en Leven ~~
En daarmee verdreef Hij het rijk van satan van de aarde.

~~ haat, duisternis en dood ~~

Waarom deed Hij alleen de dingen die de Vader Hem liet zien?
Hij was absoluut gehoorzaam aan Zijn Vader. Uit onvoorwaardelijke liefde koos Hij ervoor Zijn Vader in alles gehoorzaam te zijn. Dat was de enige manier om het Koninkrijk van God op aarde te herstellen.
Het Koninkrijk  waar gerechtigheid woont:
~~Vrede, Vreugde en Vrijheid  ~~
Daarmee overwon Hij de heerschappij van satan op aarde.

 ~~leugen, verdriet en slavernij ~~

Waarom kwam Hij als mens?
Hij kwam in onze plaats. Als mens deed Hij alles wat wij hadden moeten doen.
Hij kwam ook om namens de mensheid de gevolgen te dragen van onze keus tegen God, onze ongehoorzaamheid.

Hij nam volledig onze plaats in, omdat wij volledig hadden gefaald.

Waarom moest Hij daarvoor lijden?
Hij kwam naar het lijden toe om ons uit ons lijden te verlossen.

Hij werd ons in alles gelijk, maar zondigde niet. Zo kon Hij tot heerlijkheid komen.

Waarom verliet de Vader hem drie uur lang?
Dat was het gevolg van onze keuze tegen God. Als je tegen God kiest, dan ben je zonder God. Als God zich terugtrekt, gaat letterlijk het licht uit, drie uur van dikke duisternis.

Het ergste wat Jezus overkwam, in onze plaats afgesneden zijn van Zijn Vader, zonder zijn Vader zijn, geen relatie met God.

Waarom moest Hij sterven?
Hij ging de dood in om de dood te overwinnen. Om ons uit de dood op te halen. 
Hij stond op uit de dood! Hij zal ons opwekken op de jongste dag.

Denk ook aan wat Jezus zei over de graankorrel. (Johannes 12:24).

Er moest bloed vloeien om verzoening tot stand te brengen. (Kolossenzen 1:14, Hebreeën 9:22-26, 1Johannes 2:2).


Jezus is de Zoon van God

Er is één voorwaarde om het leven te ontvangen in de naam van Jezus,
één voorwaarde om tot God de Vader te komen. Namelijk: Het geloof

dat Jezus, de door God beloofde Messias, de Zoon van God is. (Johannes 3:16-17, 20:31).

Zie ook het artikel: Wie is Jezus.


 

Vragen

1. Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is?

[Lees: 1 Johannes 5:1-13]

2. Waarom werd de Zoon van God ook echt mens?

[Lees: Romeinen 8:3; 2 Korinthe 5:21; Hebreeën 2:17-18; 4:15]

3. Wat betekent het voor jou dat Jezus het Beeld, het Woord en het Leven van God is?
(Met andere woorden de weg, de waarheid en het leven)

[Lees: Johannes 14:6]

4. Wie is Jezus voor jou?

[Lees: Marcus 10:45; Filippenzen 2:5-8]

 

 

3.4.2 Jezus het Lam


Je bent hier: Home » Wie is Jezus

Jezus het Lam, staande als geslacht

hebbende zeven horens en zeven ogen

die zijn de zeven geesten van God uitgezonden naar heel de aarde

Wanneer Jezus het Lam wordt genoemd, dan wordt Hij getoond als Degene die door zichzelf te offeren (geslacht) als enige de autoriteit (staand) heeft om als Koning de satan, de mensheid en de geschiedenis te oordelen, recht te spreken  en alle eigendomsrechten te doen gelden op Zijn vrijgekochten. Als Lam redt Hij de de zijnen uit en oordeelt Hij de mensheid.

 • 5:1-6:17 Alleen het lam is waardig de geschiedenis te ontvouwen en alles openbaar te maken,
 • 7:9-17 Niet de verzegelden uit Israël (want zij zijn de knechten van God; het oude verbondsvolk, vgl. Rom.11:7), maar de schare uit alle heiden volken, die zich gewassen hebben in Zijn bloed,  worden door het Lam geweid en naar God gebracht ter eeuwige vertroosting, vgl. 12:11,
 • 14:1-5 Hier blijkt dat de verzegelden uit Israël het Lam volgen en door Hem zijn vrijgekocht als eerstelingen, vgl.Rom.11:16.(1)
 • 14:6-13 voor het oog van het Lam zal iedereen die het beest aanbidt de wijn van de toorn van God drinken,
 • 21:22-22:5 iedereen die staat geschreven in het boek van het Lam mag in het nieuwe Jeruzalem komen en Hem dienen.

Zeven horens en ogen. Zeven duidt de volkomenheid en volheid aan. De klemtoon ligt dus niet op het meervoud, alsof God letterlijk zeven geesten heeft. Het meervoud wordt gebruikt om de inhoud en alle aspecten te kunnen beschrijven(2).

De ogen duiden de geesten van God aan, zo staat er. Zeven geesten duiden de volkomen Geest van God in al zijn volheid aan.

Horens duiden koninkrijken aan; zeven horens duiden dus een volkomen Koninkrijk in al haar volheid aan. Een geslacht Lam dat staat in de waardigheid van Koning.

Naar de volgende pagina


Noten:

(1) De Bijbel maakt onderscheid tussen:

 1. Israël als het Oud-testamentische verbondsvolk;
 2. Israël in het Nieuwe Testament
 3. gelovigen uit de heiden volken

ad.1 Het OT volk Israël is gekocht met het bloed van het Lam, 5:9 14:4, vgl. Rom.11:25-32. De Israëlieten konden in het OT zich niet wassen in het bloed van Jezus (Hem in geloof aannemen als vergeving voor hun zonden). Hij was nog niet in het vlees verschenen. Vandaar de hele bloedige offerdienst als zinnebeeld daarvan, maar die niet feitelijk hun definitieve redding was. Steeds moest er weer geofferd worden. Achteraf heeft Christus hen definitief vrijgekocht met Zijn bloed.

Deze gedachte is ook volledig in overstemming  met Jesaja 54 waar  de Here God zegt dat Hij zijn volk zal lossen, vrijkopen, zelfs zonder dat er direct sprake is van bekering.

In dit verband is ook de tekst van Hebr.11:39-40 heel bijzonder waar God zegt dat iedere OT gelovige die bouwde op de beloften van God toch  de vervulling daarvan niet heeft gekregen. Waarom? Omdat God iets beters met ons voor had. Namelijk de definitieve verzoening door Jezus en niet door de offerdienst die ononderbroken volgehouden moest worden om de toorn af te wenden. De toorn bleef. Elke keer opnieuw moest er geofferd worden. Daardoor konden de OT-ische Israëlieten niet zonder ons tot volmaaktheid komen. Pas toen Jezus riep: Het is volbracht, heeft Hij hen meegevoerd naar de hoge en hen alle gaven van heerlijkheid en volmaaktheid gegeven. Zie Ef.4:8 als vervulling van Psalm 68:19, van de Sinai, de tijdelijke niet beklijvende genoegdoening naar het definitieve heiligdom.

ad.2 Wat betreft de Israëlieten in het NT zegt Paulus dat hij zijn ziel en zaligheid er voor over heeft als zij zouden inzien dat het einddoel van de wet Christus is, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Omdat de gerechtigheid uit de wet geen haalbare zaak is en geen heil zal brengen.

Aan de andere kant schrijft de schrijver aan de Hebreeën dat het oude verbond verouderd is en op het punt staat te verdwijnen. Dat betekent dat het nu nog niet helemaal verdwenen is. Die oude verbondsrelatie heeft blijkbaar op dit moment toch nog betekenis. Voor Israëlieten die trouw de geboden van God naleven waarvan God zegt dat Hij hun Losser is.

ad.3  De gelovigen uit de volken, de heiligen, hebben zich gewassen in het bloed van het Lam, 7:14, 22:14. In het NT zal iedereen zijn geloof dienen te vestigen op Jezus, zich hebben te wassen in Zijn bloed. Vandaar dat de doop door onderdompeling op basis van persoonlijk geloof zo wezenlijk en cruciaal is als zinnebeeld daarvan.

(2) Dit geldt ook wanneer gesproken wordt van de zeven gemeenten. Natuurlijk waren letterlijk die gemeenten er en worden zij persoonlijk aangesproken. En toch tegelijk is er een meta niveau dat in deze briefjes de totale gemeente van Christus in haar volkomenheid en volheid aanspreekt. ( let er bijvoorbeeld op dat elk briefje begint met het enkelvoud “aan de engel van de gemeente” en eindigt met het meervoud ” wat de Geest tot de gemeenten zegt” ) Alle aspecten van de wereldwijde gemeente van alle tijden worden hier beschreven. Wie oren heeft, laat hij luisteren naar wat de Geest aan de gemeente te zeggen heeft. Met andere woorden, in een hedendaags gezegde: wie de schoen past, trekke hem aan!

Naar de volgende pagina.

2.0 Jezus de komende


Je bent hier: Home » Wie is Jezus
Jezus de komende
Jezus de komende
Samenvatting van het Oude Testament is: Jezus de komende!

Als er ooit een management samenvatting van de Bijbel gemaakt moet worden, dan strijden Johannes 1:1-18 en Hebreeën 1:1-13 om die eer. Zij beschrijven Hij die was en is, Jezus de komende!

Wat een iconische majestueuze onvergelijkbare krachtige taal.          In een paar halen van de pen wordt in beide hoofdstukken onweerlegbaar imponerend, geen tegenspraak duldend, geschilderd. Zoals een modern schilder zijn verf tegen het canvas smijt en tegelijk als een romanticus het kleinste detail penseelt.

Je voelt je als de verstommende Job als je leest: “Tegen wie heeft God ooit gezegd . . . . . .!!??”

Zij beschrijven hoe de hele geschiedenis van God met de aarde is verlopen. En wat daar zonneklaar uitspringt is dat Jezus als het Woord van God, als de Zoon van God volkomen centraal staat. Jezus de komende!

Je kunt de geschiedenis niet beschrijven zonder deze hoofdlijn. Alles is door en uit en tot Jezus. Als je dat niet ziet of wenst te geloven, dan blijft de hele menselijke geschiedenis met en op deze planeet een volkomen raadsel. Het is Jezus de komende.


Openbaring 5:1-5

We zien daar God op de troon die met een boekrol de totale geschiedenis in Zijn hand houdt. En dan blijkt dat alleen Jezus deze beschreven geschiedenis mag ontvouwen.

Jezus wordt daar genoemd:

 • de Leeuw uit de stam van Juda,
 • de wortel (nageslacht) van David,
 • het Lam dat staat als geslacht met zeven horens en zeven ogen.

Door zijn dood is Hij overwinnaar, de grote Koning en Rechter. En Hij is de Beloofde uit de stam Juda, de grote Zoon van David. Met twee lijnen wordt Jezus hier door heel de geschiedenis heen geschetst.


Johannes 1:1-5+14-18

zegt dat door het woord van God alles is ontstaan en dat dat Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond.

En ook hier weer één grote schets van de schepping tot aan de verschijning van Jezus hier op aarde. Tot dat moment leefden de mensen onder de wet, maar met zijn komst kwam de genade en de waarheid.


Hebreeën 1:1-13

gaat in op die periode waarin Jezus komende was. En die periode kenmerkte zich door dat God tot zijn volk sprak via profeten. Maar nu Jezus gekomen is, spreekt Hij tot ons door Zijn Zoon.


 

Vanaf de schepping tot aan Zijn komst op de aarde was Jezus de komende zoals beloofd, Genesis 3:15. Hij werd als het ware steeds zichtbaarder totdat Hij daadwerkelijk verscheen in het vlees.

Daarom wijzen alle profetieën in het Oude Testament direct of indirect naar Jezus. Dit, hetzij profeterend over zijn persoon en leven, hetzij over zijn koningschap en het rechter zijn om te oordelen.

Daarom zijn alle hoofdrolspelers in het Oude Testament geheel of gedeeltelijk beeld van Jezus de komende, als de beloofde Messias:

 • Abraham, Jozef en Mozes  zijn in hun bemiddelende rol typen van Jezus.
 • Jozua en de richters zijn typen van Jezus in hun verlossende rol.
 • In zijn koningschap in totale afhankelijkheid van God is David type van Jezus.
 • Als vredevorst is Salomo type van Jezus.
 • De (hoge-)priesters  zijn in hun verzoeningsrol typen van Jezus.
 • De profeten zijn in hun  doorgeven van de Woorden van God typen van Jezus.

 

waar we gaan kijken naar Jezus toen Hij gekomen was . . . . op aarde.


Uitstapje

De vraag kan opkomen of Jezus als Zoon van God wel naar de aarde was gekomen als Zoon des Mensen wanneer er geen zondeval was geweest.

Nou, niet om de zonde der wereld op zich te nemen. Maar wel, op het moment dat de scheppingsopdracht was vervuld door de mens, voor de bruiloft als de blinkende morgenster. Het moment dat alles zou worden teruggegeven aan de Vader.

Dus niet halverwege om in plaats van ons de scheppingsopdracht te vervullen zoals het nu is gegaan. Maar wel aan het eind van de tijd, zoals het nu ook zal gaan, om  aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn, Op.22:12.

Want de aarde was woest en leeg. Op de aarde moest nog wel het Koninkrijk van God gevestigd worden. En zonder in zonde te vallen zou de mens dit ook gedaan hebben. Op het moment dat het Koninkrijk van God volledig op de aarde was gevestigd zou, net als nu, de tijd worden opgeheven en kregen we recht om te eten van de boom des levens. En dat moment is het moment van de Zoon van God die in al Zijn heerlijkheid Zijn bruid zou en zal ontvangen.

Vergeet niet dat de aarde ook voor de zondeval woest en leeg was, een totale chaos, vernietigd.
Het Paradijs, de hof van eden in het oosten,  was een beperkt en lokaal bruggenhoofd, een segment van Licht en Leven in een verder duistere woest en lege wereld, waar de mens werd geplaatst om van daaruit de aarde te gaan onderwerpen. Om het Koninkrijk van God te gaan vestigen.
Wanneer dat was gebeurd, misschien ook wel duizenden jaren later dan zou de Zoon een cruciale rol spelen in het in ontvangst nemen en geven aan de Vader. Want heel de schepping is door het Woord (de Zoon) van God tot stand gebracht. Dus zal ook de teruggewonnen aarde aan Hem teruggegeven worden.

De zondeval heeft geen enkele streep gezet door de ordening van God. Het Goddelijk samenspel is van eeuwigheid tot eeuwigheid hetzelfde. God is de Onveranderlijke.

3.4 Jezus de Christus en Kurios


Je bent hier: Home » Wie is Jezus
Jezus, de Christus en Kurios
Jezus, de Christus en Kurios

Jezus wordt op verschillende manieren onthuld. Jezus de Christus en Kurios.   Het begint met: de Christus, de Gezalfde, Messias (1:1+5). Maar dan ook als de Kurios: Heer! Daarmee sluit deze onthulling van Jezus direct en naadloos aan bij Zijn biografie in de vier evangeliën. Hij is de vervulling van de beloften. Zoals deze zelfde Johannes zijn destijds geschreven evangelie afsloot met de woorden: dit is geschreven opdat u gelooft, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God (Joh.20:31).

Na de hele onthulling zegent Johannes bij de afsluiting de lezer met de genade Jezus als Heer, Kurios , de grote Overwinnaar en Eigenaar van alle dingen (22:21).

Van deze Christus de Kurios wordt gezegd dat Hij is:
 • de getrouwe getuige
 • de eerstgeborene van de doden
 • overste van de koningen van de aarde

Wat dan van deze Geweldenaar, Getrouwe tot in de dood, Overwinnaar van de dood, Overwinnaar van alle machten op aarde,  wordt gezegd, is dat Hij ons liefheeft!!! En dat Hij ons verlost heeft uit onze zonden. En dat niet alleen, Hij die alles aan zich onderworpen heeft en alle recht had ons in onze eigen gekozen dood te laten of tenminste ook ons te onderwerpen, heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt!!!

Hier past alleen maar het vervolg: Halleluja, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden ! Amen ! (1:5+6)

Verder zien we Jezus als:

 • Rechter en Heer
 • het Lam
 • Zijn engel
 • de verheerlijkte Mensenzoon

Op elke onthulling van Jezus zullen we op de volgende pagina’s kort ingaan.

Naar de volgende pagina

3.4.4 Jezus de verheerlijkte Mensenzoon


Je bent hier: Home » Wie is Jezus
Geen herkenning

Het begint al direct na de opstanding waar Maria Magdalena Jezus de verheerlijkte Mensenzoon, ontmoet. Maar Maria, en even later de elf discipelen, herkennen de Here Jezus niet.  De discipelen herkennen Hem zelfs niet na een paar keer. En steeds zegt Jezus dat ze niet bang moeten zijn. Na drie jaar met Hem optrekken is er nu iets aan Hem waardoor en ze Hem niet herkennen en  er iets van Hem uitgaat dat hen bevreesd maakt.

Ook de speciale vermelding dat Hij in hun midden verscheen terwijl de deuren gesloten waren, duidt erop dat dit voor zijn opstanding niet zijn bevoegdheid was.

Het is duidelijk dat Jezus na zijn opstanding veranderd is, zowel in zijn verschijning als zijn niet-meer-gebonden-zijn aan deze fysieke wereld.

Hij is niet meer onder de engelen gesteld. Hij is Overwinnaar en heeft alles volbracht waartoe Hij op aarde was gekomen. Hij is nu met eer en heerlijkheid gekroond, Hebr.2:9.

Hemelvaart

Na zijn hemelvaart komt de Zoon des Mensen thuis bij zijn Vader en wordt Hij bekleed met alle majesteit en heerlijkheid die Hij waardig is.

En zo ziet Johannes Hem wanneer hij in de geest op de dag des Heren is en direct op dat moment achter zich een stem als een bazuin hoort die zich bekend maakt als de eerste en de laatste, de Oorsprong en Voleinder, die Hem opdracht geeft alles wat hij gaat zien op te schrijven en aan de zeven gemeenten te sturen. Als hij dan achterom kijkt, ziet hij tussen of in het midden van zeven gouden kandelaren het volgende.

Zijn uiterlijk

Iemand die op een mensenzoon lijkt:

 1. Gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikt. Hij is niet om de heupen omgord, Hij is klaar, hoeft niets meer te bereiken; Hij staat in volle autoriteit. Wat Hij moest doen is volledig volbracht.
 2. Op de borst omgord met een gouden gordel. Hij is om de borst omgord met priesterlijke waardigheid. De grote hogepriester.
 3. Zijn hoofd en zijn haren zijn wit net als witte wol, net als sneeuw. De opperrechter die het eindoordeel heeft. Tegen zijn uitspraak is geen beroep meer mogelijk Hij is het eind van alle tegenspraak.
 4. Zijn ogen lijken een vuurvlam. Alles ziet Hij, alles doorziet Hij, alles ziet Hij in.
 5. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Waar Hij zijn voeten plaatst vestigt Hij zijn  Koninkrijk en loutert Hij elke ongerechtigheid.
 6. Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Er is geen andere stem meer te horen. Elke tegenspraak overstemt Hij.
 7. In zijn rechterhand hield Hij zeven sterren. Hij is het Hoofd van de gemeente en niets en niemand anders. En niets en niemand kan ze uit Zijn hand rukken.
 8. Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard. Hij spreekt recht en in gerechtigheid, de absolute waarheid die alles blootlegt en vaneen scheidt been en merg enz.
 9. Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. De grote heiligheid waar een zondig mens niet voor kan bestaan. Denk aan Mozes.

Johannes valt als dood voor zijn voeten !!!

Voor deze autoriteit kan geen mens bestaan.

Jezus legt daarop zijn rechterhand met de sterren op hem en zegt: wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste en de Levende. Ik ben dood geweest en zie Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.

Jezus geeft Johannes leven.